la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Ordonanța de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial

 

În vigoare de la 09.06.2016

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele legii-cadru,

ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,

în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei - acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 - ceea ce a determinat o serie de inechități în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor și al activității profesionale prestate,

ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeași funcție în cadrul aceleiași instituții, iar, pe de altă parte, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiași nivel de salarizare pentru personal cu atribuții și nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiași instituții,

ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară având ca obiect eliminarea unor discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, că instanțele pronunță hotărâri judecătorești în favoarea salariaților, impactul financiar al punerii în executare a sentințelor judecătorești asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări și plăți retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătorești executorii pronunțate în anii anteriori,

luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, să determine creșterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate și personalul din educație și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,

având în vedere faptul că, în afară de disfuncționalitățile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaționale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migrația forței de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condițiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă,

având în vedere că disfuncționalitățile salariale din sectorul învățământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane,

având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale,

luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate,

având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituția României, republicată, care să conducă la creșterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgență apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative arătate mai sus.

În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduc șase noi articole, articolele 31-36, cu următorul cuprins:

"

Art. 31.

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.

(3) În aplicarea alin. (1) și (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivel maxim din cadrul instituției sau autorității publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deține titlul științific de doctor.

(4) În aplicarea alin. (1) și (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivel maxim aferent funcției, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție/specialitate din cadrul instituției sau autorității publice respective, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile bănești incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidența celor două acte normative.

(5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor din aceeași instituție sau autoritate publică, în soldele de funcție/salariile de funcție în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.

(6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcție/salariile de funcție se include diferența de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.

(7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deține titlul științific de doctor, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut acest titlu și nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională și gradație corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcție în cazul celorlalte categorii de personal, din instituția sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituție sau autoritate publică similară.

(9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) și (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcție/salariilor de funcție în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 32.

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1 și 2 din anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.

(2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcțiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit anexei nr. 1.

(3) În situația în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.

(4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcții de același fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 4.749 lei.

(6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, se desfășoară în baza unui contract de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și personalul va beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă.

(7) Pentru personalul încadrat în unități sanitare publice, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.

Art. 33.

(1) Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol.

(2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de execuție, respectiv salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ, indemnizația de conducere și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de conducere.

(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcțiile, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcțiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2.

(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) indemnizație pentru activitatea de dirigenție, respectiv indemnizație pentru învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) și cu gradația de merit prevăzută la lit. b);

d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.

(5) Pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) și cu gradația de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ;

d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensațiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.

(6) În situația în care salariile determinate potrivit alin. (1) și (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.

(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016.

(8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5).

(10) Pentru personalul promovat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5).

(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(12) Personalul didactic de predare, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora.

Art. 34.

(1) În situația în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.

(2) În situația în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții:

a) începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creștere cu 50% din diferența rezultată între salariul determinat potrivit art. 33 și salariul aferent lunii iulie 2016;

b) începând cu data de 1 decembrie 2017, salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 35.

În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 36.

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul încadrat pe funcții publice și contractuale din aparatul propriu al ministerelor, cu excepția personalului încadrat pe funcții publice și contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziții legale.

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine ale ordonatorilor principali de credite, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, după caz.

(3) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31 sunt egale sau mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) și (2), se mențin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituții și autorități publice asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor."

2. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2016 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară."

4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

"

Art. 121.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență."

5. După articolul 45 se introduc două anexe, anexele nr. 1 și 2, al căror conținut este prevăzut în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. II.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

 

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinație prin buget, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță.

(4) Condițiile de reformă și criteriile de performanță se stabilesc de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. III.

Începând cu luna august 2016, prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe se aplică și personalului de probațiune, prin raportare la cuantumul brut al salariilor de bază aferent lunii iulie 2016.

Art. IV.

După alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la alin. (2) cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, după caz."

Art. V.

După articolul 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"

Art. 71.

(1) Fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa registrul general de evidență prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispozițiilor prezentei legi, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal, precum și, dacă este cazul, a dispozițiilor privind protecția informațiilor clasificate.

(2) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituției/autorității publice, dată de la care devine document opozabil.

(3) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii și cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției.

(4) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituției/autorității publice, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei altei autorități care îl solicită, în condițiile legii.

(5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituția/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de aceasta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.

(6) În cazul încetării activității instituției/autorității publice, registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituției/autorității publice.

(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională se stabilește prin hotărâre a Guvernului."

Art. VI.

La data de 1 august 2016, Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
p. Viceprim-ministru, ministrul economiei,
comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Vlad Vasiliu,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul apărării naționale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul educației naționale
și cercetării științifice,
Adrian Curaj
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Ministrul tineretului și sportului,
Elisabeta Lipă
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 8 iunie 2016.

Nr. 20.

ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"

CAPITOLUL IUnități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Spitale peste 400 de paturi

Spitale sub 400 de paturi

Servicii de ambulanță

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

1.

Manager

S

6500

6791

6400

6500

2.

Manager general

S

6400

6500

3.

Director medical

S

6350

6400

6250

6350

6069

6200

4.

Director de cercetare-dezvoltare

S

5500

5600

5450

5500

5.

Director financiar-contabil

S

5500

5600

5450

5500

6.

Director economic

S

5450

5500

7.

Director tehnic

S

4095

4212

8.

Director de îngrijiri

S, SSD

4095

4212

9.

Alți directori

S

5500

5600

5450

5500

10.

Asistent-șef

S, SSD, PL

4095

4212

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau"

Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București

Centre de transfuzie sanguină regionale

Centre de transfuzie sanguină județene

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază
- lei -

1.

Director general

5500

5737

2.

Director, director general adjunct

S

5274

5500

5274

5500

5128

5274

5128

5274

3.

Director adjunct științific

S

5128

5274

4.

Director adjunct financiar contabilitate

S

3459

4212

5.

Director resurse umane

S

3459

4212

6.

Contabil-șef

S

3459

4212

3400

4095

3363

3557

 

Nr. crt.

Alte funcții de conducere

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariile de bază
- lei -

Salariile de bază 
- lei -

1.

Director general*)

S

5500

5737

2.

Director general adjunct, director, director executiv*)

S

5274

5500

3.

Director adjunct*)

S

5128

5274

4.

Director adjunct financiar-contabil*)

S

3659

4212

5.

Contabil-șef*)

S

3459

4212

6.

Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare

S

5500

5550

7.

Șef serviciu

S

3459

4212

8.

Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu

S

2955

3459

9.

Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), șef secție, șef laborator și altele similare

S

5500

5550

10.

Asistent medical-șef pe unitate

S, SSD, PL

3850

3950

11.

Șef formație muncitori

1500

1900

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTE:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut, după cum urmează:

Nr crt.

Funcția

Creștere salariu de bază 
%

1.

Director program de rezidențiat medicină de urgență

12,5

2.

Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență

10

3.

Farmacist șef serviciu

7,5

4.

Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef

10

5.

Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune

5

6.

Spălătoreasă cu gestiune

2,5

7.

Șef echipă

2,5

8.

Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - direcția de sănătate publică

12,5

9.

Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean

10

10.

Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean

10

11.

Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/ substație serviciul de ambulanță județean

10

12.

Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgență din stația centrală a Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centrale din serviciile de ambulanță județene)

10

I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinită, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico- legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unități clinice

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Unități clinice

Salariile de bază 
- lei - 
Gradația

0

1

2

3

4

5

1.

Medic primar

S

4100

4408

4628

4859

4981

5105

2.

Medic primar dentist

S

4100

4408

4628

4859

4981

5105

3.

Medic specialist

S

3222

3464

3637

3819

3914

4012

4.

Medic specialist dentist

S

3222

3464

3637

3819

3914

4012

5.

Medic rezident anul VI-VII

S

2965

3187

3347

3514

3602

3692

6.

Medic rezident anul IV-V

S

2463

2648

2780

2919

2992

3067

7.

Medic dentist rezident anul IV-V

S

2463

2648

2780

2919

2992

3067

8.

Medic rezident anul III

S

2395

2575

2703

2839

2909

2982

9.

Medic dentist rezident anul III

S

2395

2575

2703

2839

2909

2982

10.

Medic rezident anul II

S

2146

2307

2422

2543

2607

2672

11.

Medic dentist rezident anul II

S

2146

2307

2422

2543

2607

2672

12.

Medic rezident anul I

S

1914

2058

2160

2268

2325

2383

13.

Medic dentist rezident anul I

S

1914

2058

2160

2268

2325

2383

14.

Medic

S

2364

2541

2668

2802

2872

2944

15.

Medic dentist

S

2364

2541

2668

2802

2872

2944

16.

Farmacist primar*1)

S

2957

3179

3338

3505

3592

3682

17.

Farmacist specialist

S

2426

2608

2738

2875

2947

3021

18.

Farmacist

S

2036

2189

2298

2413

2473

2535

19.

Farmacist rezident anul III

S

2172

2335

2452

2574

2639

2705

20.

Farmacist rezident anul II

S

2050

2204

2314

2430

2490

2553

21.

Farmacist rezident anul I

S

1900

2043

2145

2252

2308

2366

22.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

2816

3027

3179

3337

3421

3506

23.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

2307

2480

2604

2734

2803

2873

24.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

1832

1969

2068

2171

2226

2281

25.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

1640

1763

1851

1944

1992

2042

26.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal

S

2760

2967

3115

3271

3353

3437

27.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă

S

2132

2292

2406

2527

2590

2655

28.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant

S

1623

1745

1832

1924

1972

2021

29.

Dentist principal

SSD

1832

1969

2068

2171

2226

2281

30.

Dentist

SSD

1730

1860

1953

2050

2102

2154

31.

Dentist debutant

SSD

1578

1696

1781

1870

1917

1965

32.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

2275

2446

2568

2696

2764

2833

33.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

1993

2142

2250

2362

2421

2482

34.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

SSD

1568

1686

1770

1858

1905

1952

35.

Asistent medical principal*2)

PL

2176

2339

2456

2579

2643

2710

36.

Asistent medical*2)

PL

1960

2107

2212

2323

2381

2441

37.

Asistent medical debutant*2)

PL

1550

1666

1750

1837

1883

1930

38.

Asistent medical principal*2)

M

1909

2052

2155

2263

2319

2377

39.

Asistent medical*2)

M

1745

1876

1970

2068

2120

2173

40.

Asistent medical debutant*2)

M

1517

1631

1712

1798

1843

1889

41.

Tehnician dentar principal*3)

M

1909

2052

2155

2263

2319

2377

42.

Tehnician dentar*3)

M

1745

1876

1970

2068

2120

2173

43.

Tehnician dentar debutant*3)

M

1517

1631

1712

1798

1843

1889

44.

Soră medicală principală*4)

M

1705

1833

1925

2021

2071

2123

45.

Soră medicală *4)

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

46.

Soră medicală debutant *4)

M

1516

1630

1711

1797

1842

1888

47.

Autopsier principal

M

1705

1833

1925

2021

2071

2123

48.

Autopsier

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

49.

Autopsier debutant

M

1516

1630

1711

1797

1842

1888

50.

Statistician medical, registrator medical; principal

M

1705

1833

1925

2021

2071

2123

51.

Statistician medical, registrator medical

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

52.

Statistician medical, registrator medical; debutant

M

1516

1630

1711

1797

1842

1888

a.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Anatomia patologică și medicina legală

Salariile de bază 
- lei - 
Gradația

0

1

2

3

4

5

1.

Medic primar

S

7585

8154

8562

8990

9214

9445

2.

Medic specialist

S

5961

6408

6728

7065

7242

7423

3.

Medic rezident anul IV-V

S

4557

4898

5143

5400

5535

5674

4.

Medic rezident anul III

S

4431

4763

5001

5251

5383

5517

5.

Medic rezident anul II

S

3970

4268

4481

4705

4823

4944

6.

Medic rezident anul I

S

3541

3806

3997

4197

4302

4409

7.

Farmacist primar*1)

S

5789

6223

6534

6861

7033

7208

8.

Farmacist specialist

S

4727

5082

5336

5602

5742

5886

9.

Farmacist

S

4100

4408

4628

4859

4981

5105

10.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; principal

S

5395

5800

6090

6394

6554

6718

11.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat

S

4139

4449

4672

4905

5028

5154

12.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; debutant

S

2471

2656

2789

2929

3002

3077

13.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal

SSD

4288

4610

4840

5082

5209

5339

14.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal

SSD

3861

4151

4358

4576

4690

4808

15.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal

SSD

2305

2478

2602

2732

2800

2870

16.

Asistent medical principal*2)

PL

4227

4544

4771

5010

5135

5263

17.

Asistent medical*2)

PL

3795

4080

4284

4498

4610

4725

18.

Asistent medical debutant*2)

PL

2136

2296

2411

2532

2595

2660

19.

Asistent medical principal*2)

M

3692

3969

4167

4376

4485

4597

20.

Asistent medical*2)

M

3365

3617

3798

3988

4088

4190

21.

Asistent medical debutant*2)

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

22.

Soră medicală principală*4)

M

3284

3530

3707

3892

3989

4089

23.

Soră medicală*4)

M

2858

3073

3226

3388

3472

3559

24.

Soră medicală debutant*4)

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

25.

Autopsier principal

M

3284

3530

3707

3892

3989

4089

26.

Autopsier

M

2858

3073

3226

3388

3472

3559

27.

Autopsier debutant

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

28.

Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; principal

M

3284

3530

3707

3892

3989

4089

29.

Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică

M

2858

3073

3226

3388

3472

3559

30.

Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; debutant

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Salariile de bază 
- lei - 
Gradația

0

1

2

3

4

5

1.

Medic primar

S

4371

4699

4934

5180

5310

5443

2.

Medic dentist primar

S

4371

4699

4934

5180

5310

5443

3.

Medic specialist

S

3400

3655

3838

4030

4130

4234

4.

Medic dentist specialist

S

3400

3655

3838

4030

4130

4234

5.

Medic rezident anul IV-V

S

2563

2755

2893

3038

3114

3191

6.

Medic rezident anul III

S

2495

2682

2816

2957

3031

3107

7.

Medic rezident anul II

S

2246

2414

2535

2662

2728

2797

8.

Medic rezident anul I

S

2014

2165

2273

2387

2447

2508

9.

Medic

S

2464

2649

2781

2920

2993

3068

10.

Medic dentist

S

2464

2649

2781

2920

2993

3068

11.

Farmacist primar*1)

S

2960

3182

3341

3508

3596

3686

12.

Farmacist specialist

S

2427

2609

2739

2876

2948

3022

13.

Farmacist

S

2036

2189

2298

2413

2473

2535

14.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

2820

3032

3183

3342

3426

3511

15.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

2310

2483

2607

2738

2806

2876

16.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

2000

2150

2258

2370

2430

2490

17.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

1676

1802

1892

1986

2036

2087

18.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal

S

2765

2972

3121

3277

3359

3443

19.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă

S

2135

2295

2410

2530

2594

2658

20.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant

S

1630

1752

1840

1932

1980

2030

21.

Dentist principal

SSD

1921

2065

2168

2277

2334

2392

22.

Dentist

SSD

1866

2006

2106

2212

2267

2324

23.

Dentist debutant

SSD

1588

1707

1792

1882

1929

1977

24.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

2310

2483

2607

2738

2806

2876

25.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

1995

2145

2252

2364

2424

2484

26.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologi e și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

SSD

1568

1686

1770

1858

1905

1952

27.

Asistent medical principal*2)

PL

2180

2344

2461

2584

2648

2715

28.

Asistent medical*2)

PL

1965

2112

2218

2329

2387

2447

29.

Asistent medical debutant*2)

PL

1560

1677

1761

1849

1895

1942

30.

Asistent medical principal*2)

M

2149

2310

2426

2547

2611

2676

31.

Asistent medical*2)

M

1750

1881

1975

2074

2126

2179

32.

Asistent medical debutant*2)

M

1520

1634

1716

1801

1847

1893

33.

Tehnician dentar principal*3)

M

1915

2059

2162

2270

2326

2385

34.

Tehnician dentar*3)

M

1750

1881

1975

2074

2126

2179

35.

Tehnician dentar debutant*3)

M

1520

1634

1716

1801

1847

1893

36.

Soră medicală principală*4)

M

1710

1838

1930

2027

2077

2129

37.

Soră medicală*4)

M

1570

1688

1772

1861

1907

1955

38.

Soră medicală debutant*4)

M

1520

1634

1716

1801

1847

1893

39.

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal

M

1710

1838

1930

2027

2077

2129

40.

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență

M

1570

1688

1772

1861

1907

1955

41.

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant

M

1520

1634

1716

1801

1847

1893

a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Salariile de bază 
- lei - 
Gradația

0

1

2

3

4

5

1.

Medic primar

S

3274

3520

3696

3880

3977

4077

2.

Medic dentist primar

S

3274

3520

3696

3880

3977

4077

3.

Medic specialist

S

2852

3066

3219

3380

3465

3551

4.

Medic dentist specialist

S

2852

3066

3219

3380

3465

3551

5.

Medic

S

2367

2545

2672

2805

2875

2947

6.

Medic dentist

S

2367

2545

2672

2805

2875

2947

7.

Farmacist primar*1)

S

2351

2527

2654

2786

2856

2927

8.

Farmacist specialist

S

2158

2320

2436

2558

2622

2687

9.

Farmacist

S

2036

2189

2298

2413

2473

2535

10.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

2205

2370

2489

2613

2679

2746

11.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

1921

2065

2168

2277

2334

2392

12.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

1813

1949

2046

2149

2202

2258

13.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

1625

1747

1834

1926

1974

2023

14.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal

S

1843

1981

2080

2184

2239

2295

15.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă

S

1699

1826

1918

2014

2064

2116

16.

Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant

S

1603

1723

1809

1900

1947

1996

17.

Dentist principal

SSD

1730

1860

1953

2050

2102

2154

18.

Dentist

SSD

1605

1725