la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Ordinul Nr.3179 din 05.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza

Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat,

având în vedere prevederile

Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior,

în temeiul

Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Examenele de licență/diplomă și disertație se organizează și se desfășoară numai de către instituțiile de învățământ superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar și publicat pe site-ul web al instituției de învățământ superior.

Articolul 3

Regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, denumit în continuare regulament propriu, se elaborează în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Articolul 4

Instituțiile de învățământ superior acreditate aflate în perioada de monitorizare specială au dreptul să organizeze și să desfășoare examene de licență/diplomă și examene de disertație numai pentru absolvenții proprii, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Articolul 5

Absolvenții instituțiilor de învățământ superior autorizate provizoriu susțin examen de licență/diplomă numai în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate care au programe de studii similare acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 6

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activități de învățământ superior, potrivit legii.

Articolul 7

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 183/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 24 aprilie 2014, se abrogă.

Articolul 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării științifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu 

ANEXĂ

METODOLOGIE-CADRU

de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Capitolul I

Organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă

Articolul 1

Programele de studii universitare de licență organizate în baza

Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează cu examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de diplomă pentru învățământul universitar de licență din domeniul științelor inginerești, denumit în continuare examen de licență/diplomă, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 2

(1) Programele de studii universitare organizate în baza

Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează:

a)cu examen de licență/diplomă, pentru studiile în învățământul universitar de lungă durată;

b)cu examen de absolvire, pentru studiile în învățământul universitar de scurtă durată.

(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează și desfășoară examene de finalizare a studiilor organizate în baza

Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea și desfășurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Articolul 3

(1) În situațiile prevăzute de

Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate, susținerea examenului de licență/diplomă este condiționată de promovarea de către absolvenți a unui examen de selecție.

(2) Examenul de selecție se organizează și se desfășoară în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în care se va susține ulterior și examenul de licență/diplomă.

(3) Examenul de selecție promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licență/diplomă, dar numai în cadrul instituției la care a fost susținut și promovat.

(4) Instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează și desfășoară examen de selecție prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea și desfășurarea examenului de selecție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Pentru situațiile prevăzute la

art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învățământul superior pentru situațiile prevăzute la art. 361 alin. (4) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Articolul 4

Pot susține examen de licență/diplomă:

a)absolvenții de învățământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu existente, lichidate ori intrate în lichidare;

b)absolvenții care au promovat examenul de selecție, potrivit prevederilor art. 3.

Articolul 5

(1) Instituțiile de învățământ superior acreditate organizează și desfășoară examen de licență/diplomă la:

a)programe de studii universitare de licență/specializări acreditate în condițiile legii;

b)programe de studii universitare de licență/specializări autorizate să funcționeze provizoriu, pentru care au, în același domeniu de licență, programe de studii universitare de licență/specializări acreditate.

(2) În situația în care, la nivel național, într-un domeniu de licență există numai programe de studii universitare de licență/specializări autorizate să funcționeze provizoriu, absolvenții acestor programe susțin examenul de licență/diplomă la instituții de învățământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licență/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

(3) În situații excepționale, temeinic argumentate, o instituție de învățământ superior acreditată poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare la specializări autorizate să funcționeze provizoriu unice în domeniul de licență din cadrul instituției respective, cu avizul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Articolul 6

(1) O instituție de învățământ superior acreditată organizează și desfășoară examen de licență/diplomă pentru absolvenții proprii.

(2) O instituție de învățământ superior acreditată poate organiza examen de licență/diplomă pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licență care există în structura instituției organizatoare, în condițiile prevăzute de regulamentul propriu, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează și desfășoară examen de licență/diplomă pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea și desfășurarea acestor examene, inclusiv precizarea modalității acoperirii cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Articolul 7

Absolvenții programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care nu mai funcționează la nivel național, și care nu au susținut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor pot susține examenul de licență/diplomă la instituții de învățământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licență/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Articolul 8

Absolvenții programelor de studii universitare de licență/specializărilor menționate la art. 5 se înscriu și susțin examenul de licență/diplomă la instituția pe care au absolvit-o, în conformitate cu prevederile regulamentului propriu.

Articolul 9

Absolvenții unei instituții de învățământ superior acreditate se pot înscrie și pot susține examenul de licență/diplomă la o altă instituție de învățământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituții de învățământ superior, după avizul consiliilor de administrație.

Articolul 10

(1) Absolvenții care provin din instituții de învățământ superior autorizate provizoriu susțin examenul de licență/diplomă în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituții de învățământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administrație.

(2) Înscrierea absolvenților pentru examenul de licență/diplomă se realizează de către instituția de învățământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituții de învățământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Articolul 11

(1) Examenul de licență/diplomă constă din două probe, după cum urmează:

a)proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;

b)proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă.

(2) Probele menționate la alin. (1) pentru examenul de licență/diplomă se desfășoară în prezența, în același loc și în același moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe și a examinatului.

(3) Prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă sunt publice.

(4) Tematica și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior.

Articolul 12

(1) În învățământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licență se constituie dintr-o componentă națională și, după caz, o componentă specifică.

(2) Componenta națională se realizează sub formă de lucrare scrisă din tematica și din bibliografia anunțate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialiști desemnați de conducerile universităților de medicină și farmacie acreditate.

Articolul 13

În regulamentul propriu, instituțiile de învățământ superior acreditate prevăd modul de susținere a probei pentru evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate: scris, oral, probă practică.

Articolul 14

(1) Media de promovare a examenului de licență/diplomă trebuie să fie cel puțin 6,00.

(2) Nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5,00 la fiecare dintre cele două probe.

(3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum și media examenului de licență/diplomă se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

(4) Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență/diplomă nu este publică.

(6) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

Capitolul II

Organizarea și desfășurarea examenului de disertație

Articolul 15

Programele de studii universitare de master, organizate în baza

Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertație.

Articolul 16

O instituție de învățământ superior acreditată organizează și desfășoară examen de disertație numai pentru absolvenții proprii, din promoția curentă și din promoțiile anterioare, atât de la studiile universitare de master, cât și de la studiile postuniversitare de master organizate în baza

Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 17

(1) Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

(2) Susținerea lucrării de disertație este publică și se desfășoară în prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului.

(3) Media de promovare a examenului de disertație trebuie să fie cel puțin 6,00.

(4) Media examenului de disertație se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație nu este publică.

(7) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

Capitolul III

Dispoziții finale

Articolul 18

Pentru un program de studii universitare/ specializare, examenul de finalizare a studiilor se organizează și se desfășoară în aceleași condiții pentru toți absolvenții, indiferent de forma de învățământ parcursă sau de instituția de învățământ superior absolvită.

Articolul 19

Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de senatele instituției organizatoare, din care două sesiuni în anul universitar curent și o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

Articolul 20

(1) Modalitatea de desemnare și componența comisiilor pentru examenele de licență/diplomă și disertație și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor se stabilesc prin regulamentul propriu.

(2) Membrii comisiilor pentru examene și ai comisiilor pentru analiza și soluționarea contestațiilor nu se pot afla, cu cei examinați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv, conform legii.

(3) Componența comisiilor pentru examenele de licență/diplomă și disertație și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor se publică pe site-ul web al instituției.

(4) Conducerea instituției organizatoare și comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor.

Articolul 21

(1) Contestațiile se depun și se rezolvă conform regulamentului propriu, exclusiv la nivelul instituției de învățământ superior care a organizat examene de licență/diplomă și disertație.

(2) Deciziile comisiilor de analiză și soluționare a contestațiilor sunt definitive.

(3) Rezultatele obținute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

Articolul 22

Regulamentul propriu cuprinde prevederi exprese privind măsurile luate de instituțiile organizatoare pentru asigurarea originalității conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute, precum și prevederi exprese privind interzicerea comercializării de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări de licență, de diplomă sau de disertație.

Articolul 23

Diplomele pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către instituția organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

Articolul 24

(1) Până la eliberarea diplomei, absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverințe de absolvire a studiilor.

(2) Adeverința de absolvire a studiilor conferă titularului aceleași drepturi legale ca și diploma și este necesar să conțină funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior, precum și informațiile următoare:

a)domeniul de studii universitare;

b)programul de studii/specializarea;

c)perioada de studii;

d)media de finalizare a studiilor;

e)statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de predare, locația geografică, numărul de credite și actul normativ care le stabilește (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).

(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverințe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.

(4) Absolvenții care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare eliberat de instituția de învățământ superior absolvită, care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (2), cu excepția lit. d), care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.

Articolul 25

Absolvenții promoțiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate.

Articolul 26

Prezenta metodologie-cadru se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoției anului universitar 2014-2015.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2015