la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

ORDIN nr. 3.838 din 11 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din sistemul național de învățământ

MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014

 

EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

ART. I
Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.565/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
"h^1) adeverința care atestă promovarea nivelului de învățământ/examenului;"

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) La finalizarea studiilor/examenului de absolvire, actele de studii se întocmesc de către unitățile de învățământ, se semnează și se ștampilează de către persoanele indicate pe tipizat, pentru toți absolvenții care au promovat nivelul de învățământ/examenul."

3. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

 

4. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Adeverința de absolvire a studiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. h) se eliberează pentru finalizarea cursurilor, cu sau fără examen de absolvire, pe baza unei cereri motivate, aprobate de către directorul unității de învățământ."

5. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
"Art. 18^1. - (1) Până la eliberarea fiecărui act de studiu prevăzut la art. 1 alin. (2) se eliberează absolvenților din învățământul preuniversitar care au promovat un nivel de învățământ/examen adeverința prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. h^1).
(2) Adeverințele care atestă promovarea nivelului de învățământ/examenului se înregistrează într-un registru de evidență special constituit cu această destinație la nivelul unității de învățământ.
(3) Adeverințele primesc număr de înregistrare corespunzător celui din registrul de evidență special.
(4) Adeverințele se completează de către secretarul unității de învățământ și se semnează de acesta și de directorul unității de învățământ la care candidații au absolvit ultima clasă și se ștampilează.
(5) Fiecărui absolvent i se eliberează o singură adeverință în original.
(6) Termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia.
(7) Adeverințele se completează astfel:
a) datele din registrele matricole și din cataloagele examenelor de finalizare a studiilor;
b) codul SIRUES și adresa unității de învățământ absolvite;
c) numele și toate prenumele titularului, precum și toate inițialele prenumelui tatălui se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele, precum și CNP-ul absolventului. Inițialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut;
d) mediile obținute la examenul de finalizare a studiilor se înscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se înscrie după modelul: 7,89 (șapte 89%).
(8) Pentru absolvenții ciclului superior al liceului care au promovat examenul național de bacalaureat în anul curent se eliberează adeverințe care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
(9) Adeverințele se completează cu datele din catalogul electronic de către secretarul unității de învățământ la care candidații au absolvit ultima clasă de liceu și se semnează de către secretarii și directorii unităților de învățământ respective, se aplică ștampila unității de învățământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu și se avizează de inspectoratul școlar județeanaal municipiului București. Candidaților care au susținut examenul național de bacalaureat în sesiunea specială organizată pentru absolvenții de liceu participanți la loturile lărgite ce se pregătesc pentru olimpiade și concursuri internaționale, precum și candidaților care au susținut examenul național de bacalaureat în alt centru de examen decât candidații din unitatea de învățământ absolvită, inclusiv celor care au susținut bacalaureatul în alt județ, li se eliberează adeverințe în aceleași condiții.
(10) Unitățile de învățământ transmit adeverințele inspectoratelor școlare spre avizare.
(11) Inspectoratele școlare au obligația de a avea o evidență strictă a adeverințelor avizate și pot stabili proceduri privind gestionarea acestora.
(12) Până la eliberarea actelor de studii corespunzătoare nivelului de învățământ/examenului promovat înscrierea la un alt nivel de învățământ a absolvenților se face pe baza acestor adeverințe.:

6. După articolul 60 se introduce o anexă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II
Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.734/2013 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 14 ianuarie 2014, se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2014-2015, la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, absolvenții de liceu care au promovat examenul național de bacalaureat în anul 2014 pot participa cu adeverința care atestă promovarea examenului național de bacalaureat."

2. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
"Art. 10^1. - (1) Prin excepție pe la prevederile art. 10 alin. (1), în anul universitar 2014-2015, candidații care au promovat examenul național de bacalaureat în anul 2014 prezintă la înscriere adeverința care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în original sau în copie legalizată.
(2) Prin excepție pe la prevederile art. 10 alin. (2), înmatricularea în anul I de studiu a studenților care au promovat examenul național de bacalaureat în anul 2014, pe locurile bugetate, se face pe baza adeverinței care atestă promovarea examenului național de bacalaureat în original."

 

ART. III
Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională și Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale, unitățile și instituțiile de învățământ și inspectoratele școlare județeneaal municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 11 iulie 2014.
Nr. 3.838.

ANEXĂ
------
(Anexa la regulament)
---------------------

Avizat,
                                Inspectoratul Școlar Județean .............../
                                al Municipiului București
                                                                    L.S.

    Unitatea de învățământ ........................
    Localitatea ...................................
    Județul .......................................
    Cod SIRUES ....................................

 

ADEVERINȚĂ
de promovare a examenului național de bacalaureat

Prin prezenta se adeverește că dl/dna ................................, născut(ă) la data de ................., având CNP ........................., absolvent(ă) al(a) .................., promoția ..........., a promovat examenul național de bacalaureat, sesiunea: specială/iunie-iulieaaugust-septembrie în anul ............, cu următoarele rezultate:

 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                   Disciplinele de examen                                  │
 ├─────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────┤
 │  Proba A) E a)  │   Proba B) E b)  │ Proba C) │ Proba E c) │Proba E d)│ Proba D) │  Media │
 ├─────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤generală│
 │     Limba și    │     Limba și     │   Limba  │Disciplina  │Disciplina│Competențe│        │
 │literatura română│literatura maternă│  modernă │obligatorie │la alegere│ digitale │        │
 │                 │                  │          │a profilului│          │          │        │
 ├──────────┬──────┼──────────┬───────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤        │
 │Competențe│Notă  │Competențe│Notă   │Competențe│ Notă scris │Notă scris│          │        │
 │          │scris │          │scris  │          │            │          │          │        │
 ├──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────┤
 │          │      │          │       │          │            │          │          │        │
 └──────────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────┘

Datele au fost verificate și sunt în concordanță cu cele înscrise în catalogul de examen al Comisiei de examen nr. ............................... de la ................................. poziția nr. ................ .
Prezenta adeverință se eliberează spre a servi la.........................................., până la eliberarea diplomei de bacalaureat, dar nu mai târziu de maximum 12 luni de la data eliberării adeverinței.

* Datele pot fi verificate accesând http://bacalaureat.edu.ro/2014/

    Director,                          Secretar,
    .......................             .......................
            L.S.

Citește și: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014