la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

ORDIN nr. 1.154 din 1 septembrie 2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice

MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 2 septembrie 2014

 

EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (6), art. 71^1 alin. (4) și art. 71^2 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice prevăzută la art. 1 se referă la:
a) dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic;
b) comunicarea informațiilor și înscrisurilor prin serviciile "Spațiul privat virtual" și "Buletinul informativ fiscal";
c) condiții de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b).
ART. 3
Până la data de 31 decembrie 2014, prevederile cap. II și III din anexă se aplică numai pentru solicitanții cu domiciliul fiscal în municipiul București și județul Ilfov.
ART. 4
(1) La data punerii în funcțiune a serviciului "Spațiul privat virtual" documentele comunicate de organele fiscale se semnează cu certificatul digital emis de autoritatea de certificare a Ministerului Finanțelor Publice,
(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la data obținerii de către Ministerul Finanțelor Publice a certificatului digital calificat.

 

ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu

București, 1 septembrie 2014.
Nr. 1.154.

ANEXĂ

PROCEDURA
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță
între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice

CAP. I
Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice

ART. 1
Comunicarea prin "Spațiul privat virtual"
(1) Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului "Spațiul privat virtual".
(2) Accesarea serviciului "Spațiul privat virtual" reprezintă opțiune în sensul art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Prin serviciul prevăzut la alin. (1) persoanele fizice pot transmite organului fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și cereri, înscrisuri sau documente.
(4) Serviciul "Spațiul privat virtual" constă în punerea la dispoziția persoanelor fizice a unui spațiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanțelor Publiceaagenției Naționale de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoana fizică în legătură cu situația fiscală proprie a acesteia.
(5) Prin serviciul prevăzut la alin. (1) sunt comunicate și alte informații, inclusiv de natura celor prevăzute la art. 2, în măsura în care acestea sunt deținute de Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate și sunt prevăzute în prezenta procedură.
ART. 2
Comunicarea prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"
(1) Prin mijloacele electronice de transmitere la distanță Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează serviciul "Buletinul informativ fiscal", care constă în punerea la dispoziția persoanelor fizice a unor informații publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligațiilor fiscale.
(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este o aplicație informatică de tip RSS.
ART. 3
Reguli privind furnizarea de servicii de comunicare electronică
(1) Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală potrivit art. 1 și 2, denumite în continuare servicii de comunicare electronică, sunt gratuite. În cazul în care furnizarea unui serviciu de comunicare electronică presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, aceștia vor fi avertizați în mod corespunzător.
(2) Serviciile de comunicare electronică prevăzute la art. 1 și 2 sunt disponibile 24 de ore din 24.
(3) Furnizarea serviciilor de comunicare electronică se efectuează prin intermediul sistemului informatic centralizat al Ministerului Finanțelor Publice, pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare serverul MFP-ANAF.
(4) Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează serviciile de comunicare electronică în condiții normale de funcționare a echipamentelor electronice și nu răspund pentru eventualele disfuncționalități ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice și care nu le pot fi imputabile.
(5) Serviciile de comunicare electronică prevăzute la art. 1 și 2 se furnizează în baza ofertei de servicii puse la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală și a opțiunilor utilizatorului, potrivit termenilor și condițiilor stabilite prin prezenta procedură.

 

CAP. II
Dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic

SUBCAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 4
Definiții
În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) autentificare electronică - procedeul folosit de sistemul informatic pentru recunoașterea la distanță a identității unei persoane, prin tehnici și mijloace de identificare electronică, în vederea obținerii anumitor drepturi în cadrul sistemului informatic, în baza identității persoanei;
b) HTTPS - protocol de transmitere a informațiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informații;
c) identificatorul persoanei fizice - șirul de caractere alfanumerice care este asociat în mod unic de către un furnizor de servicii de autentificare electronică unei persoane fizice;
d) identificare electronică - procesul de recunoaștere a unei persoane, prin mijloace electronice, în baza informațiilor cu caracter personal deținute de un furnizor de servicii;
e) identificare fizică - procesul de recunoaștere unică a unei persoane în baza informațiilor cu caracter personal din documentele sale de identitate valabile, emise de autoritățile competente conform legii;
f) metodă de identificare electronică - autentificarea electronică în relația cu organul fiscal, realizată în scopul accesului la serviciul în spațiul privat virtual al persoanei fizice;
g) mijloc de identificare electronică - ansamblul de informații și dispozitivul sau procedura informatică prin care se poate face la distanță dovada identității unei persoane în vederea oferirii unui acces la informații sau servicii electronice;
h) navigator internet - aplicație informatică ce permite utilizatorilor să afișeze pe terminalul propriu text, grafică, video, muzică și alte informații aflate pe o pagină web, să comunice cu furnizorul de informații și cu alți utilizatori;
i) OTP - cod de autentificare de unică folosință, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacție;
j) RSS - familie de formate de date pentru conținutul sau/și sumarurile de pagini web actualizate frecvent, împreună cu legături către conținutul complet al paginilor și alte metadate.
ART. 5
Dispozitive de identificare electronică
(1) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală.
(2) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligațiile fiscale altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:
a) certificate digitale calificate;
b) credențiale de tip nume/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință OTP.
ART. 6
Securitatea datelor de identificare
(1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Schimbul de date realizat în scopul aprobării cererii de înregistrare între persoana fizică și furnizorul serviciului trebuie să îndeplinească cerințe-standard de integritate și confidențialitate potrivit protocolului HTTPS.
(3) Pentru informațiile privind codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, furnizorul de servicii publice de autentificare electronică a Ministerului Finanțelor Publice/ Agenția Națională de Administrare Fiscală utilizează protocolul HTTPS.
ART. 7
Confirmarea informațiilor
(1) În cadrul procedurii de autentificare electronică, după efectuarea cu succes a identificării, Ministerul Finanțelor Publiceaagenția Națională de Administrare Fiscală are obligația de a pune la dispoziția utilizatorului datele personale ale acestuia pe care le deține în baza sa de date și pe care le utilizează în scopul autentificării, precum și denumirea serviciului electronic la care se acordă accesul.
(2) Acordul persoanei fizice pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică solicită autentificarea se consideră a fi implicit.

SUBCAPITOLUL II
Identificarea persoanelor fizice în mediul electronic, prin certificate digitale calificate eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditați în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată

ART. 8
Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat
(1) Persoanele fizice care dețin certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditați în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, se pot identifica pe serverul MFP-ANAF prin utilizarea certificatului digital calificat.
(2) Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat se face prin transmiterea formularului "Documentul de confirmare" existent pe serverul MFP-ANAF, având aplicate atât semnătura electronică a persoanei fizice, titular al certificatului digital calificat, cât și semnătura electronică a autorității de certificare.
(3) Formularul "Documentul de confirmare" se descarcă de pe serverul MFP-ANAF, se completează cu datele de identificare ale titularului certificatului digital calificat și se semnează utilizând certificatul digital calificat.
(4) După completare, formularul "Documentul de confirmare" se transmite autorității de certificare care l-a eliberat, pe adresa de poștă electronică prevăzută în acest scop, în vederea confirmării.
(5) Formularul "Documentul de confirmare" este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 9
Confirmarea înregistrării certificatului digital calificat
(1) Confirmarea înregistrării certificatului digital calificat pe serverul MFP-ANAF se transmite prin poșta electronică la adresa furnizată de persoana fizică în formularul "Documentul de confirmare".
(2) În cazul în care are loc reînnoirea unui certificat digital calificat, în vederea înregistrării acestuia pe serverul MFP-ANAF se vor urma pașii prevăzuți la art. 8 și alin. (1).
ART. 10
Renunțarea la utilizarea certificatului digital calificat
Persoana fizică poate renunța la utilizarea certificatului digital calificat pentru identificarea în mediul electronic, prin depunerea "Cererii de renunțare", existentă pe serverul MFP-ANAF.

SUBCAPITOLUL III
Identificarea persoanelor fizice prin credențiale de tip utilizator/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință

ART. 11
Cererea de înregistrare
(1) Pentru completarea cererii de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credențiale de tip utilizator/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință, persoana fizică utilizează serviciul de înregistrare oferit de serverul MFP-ANAF.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) cuprinde informații obligatorii și informații opționale.
(3) Informațiile obligatoriu a fi furnizate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de poștă electronică, numărul de telefon mobil;
b) date de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranță, răspunsul la întrebarea de siguranță;
c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică.
(4) Informațiile opțional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenționări prin SMS, prin poștă electronică sau prin aplicația Talk.
(5) Identificatorul utilizatorului și adresa de poștă electronică prevăzute la alin. (3) trebuie să fie unice în sistem.
(6) Persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opțiuni:
a) aprobare în mediul electronic. În acest caz persoana fizică trebuie să indice o informație fiscală personală cunoscută numai de Ministerul Finanțelor Publiceaagenția Națională de Administrare Fiscală și persoana fizică, așa cum este cerută de aplicația informatică, în scopul identificării electronice;
b) aprobare la ghișeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la oricare organ fiscal teritorial din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice.
(7) După completarea cererii și lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, Ministerul Finanțelor Publiceaagenția Națională de Administrare Fiscală înregistrează cererea și atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică persoanei fizice.
ART. 12
Aprobarea cererii de înregistrare
(1) În cazul aprobării în mediul electronic, Ministerul Finanțelor Publiceaagenția Națională de Administrare Fiscală verifică corectitudinea informațiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) lit. a) și validează informațiile. Validarea informațiilor are ca efect aprobarea cererii.
(2) În cazul tipului de aprobare la ghișeu persoana fizică prezintă organului fiscal numărul de înregistrare atribuit potrivit art. 11 alin. (7), precum și actul de identitate indicat în cererea depusă potrivit art. 11. Organul fiscal procedează la aprobarea cererii ori de câte ori identificarea fizică a fost realizată cu succes și atașează la cerere o copie a documentului de identitate a persoanei fizice.
(3) Punerea la dispoziția persoanei fizice a serviciilor de comunicare electronică, ca urmare a aprobării cererii, se realizează în două zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informațiilor și se comunică pe adresa de poștă electronică a persoanei fizice.
(4) Organul fiscal teritorial organizează o gestiune și o evidență separată a documentelor legate de procedura verificării la ghișeu a datelor furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credențiale de tip utilizator/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință.
(5) În situația în care, în termen de 10 zile de la completarea și activarea procedurii de verificare a datelor cererii prevăzute la art. 11, nu este îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2), această cerere se consideră respinsă.
(6) În situația în care cererea prevăzută la art. 11 a fost respinsă, persoana fizică poate relua procedura de înregistrare.
(7) În situația în care cererea prevăzută la art. 11 se aprobă, se resping celelalte cereri de înregistrare ale persoanei fizice în curs de aprobare.
ART. 13
Modificarea elementelor de identificare electronică și radierea înregistrării
Persoana fizică poate cere oricând furnizorului de servicii publice de autentificare electronică a Ministerului Finanțelor Publiceaagenția Națională de Administrare Fiscală modificarea datelor de identificare sau renunțarea la identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credențiale de tip utilizator/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință.

 

CAP. III
Reguli privind utilizarea serviciului "Spațiul privat virtual"

ART. 14
Accesul la "Spațiul privat virtual"
(1) Accesul la serviciul "Spațiul privat virtual" se realizează după înregistrarea pe serverul MFP-ANAF, în baza dispozitivelor de identificare prevăzute la cap. II.
(2) Acțiunile asigurate și permise de serviciul "Spațiul privat virtual" sunt:
a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului, monitorizarea istoricului accesului, renunțarea la folosirea serviciului, schimbarea modalității de anunțare;
b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum și a altor documente și informații.
(3) Serviciul "Spațiul privat virtual" este accesibil persoanei fizice dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) persoana fizică acceptă condițiile de comunicare prevăzute la art. 16;
b) persoana fizică utilizează pentru identificarea electronică în vederea accesului propriu-zis unul dintre dispozitivele prevăzute la art. 5.
ART. 15
Documentele și informațiile comunicate prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual"
(1) Categoriile de documente care privesc situația fiscală proprie a persoanei fizice ce pot face obiectul comunicării prin "Spațiul privat virtual" sunt:
a) declarații fiscale întocmite de persoana fizică, potrivit legii;
b) cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale și altele asemenea;
c) acte administrative fiscale, acte de executare și alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somații și altele asemenea;
d) documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit și altele asemenea;
e) registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani.
(2) Documentele specifice fiecăreia dintre categoriile prevăzute la alin. (1), ce pot fi comunicate prin serviciul "Spațiul privat virtual", sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură. Anexa nr. 1 se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care asigură furnizarea serviciului "Spațiul privat virtual".
ART. 16
Condiții de comunicare a documentelor prin serviciul "Spațiul privat virtual"
(1) În cazul comunicării prin "Spațiul privat virtual" a documentelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și b), data înregistrării acestora este data înregistrării pe serverul MFP-ANAF, astfel cum a fost comunicată persoanei fizice prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora.
(2) În cazul comunicării prin "Spațiul privat virtual" a documentelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) și d) acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziția persoanei fizice a documentului în "Spațiul privat virtual". Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziția persoanei fizice a documentului. Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția persoanei fizice a documentului sunt înscrise în registrul documentelor electronice.
(3) Documentele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) și d) se consideră comunicate potrivit alin. (2) și în cazul în care persoana fizică renunță la serviciul "Spațiul privat virtual" potrivit art. 17, dacă renunțarea se efectuează anterior împlinirii termenului de 15 zile.
(4) Documentele emise de Ministerul Finanțelor Publice/ Agenția Națională de Administrare Fiscală se semnează cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor Publice.
ART. 17
Renunțarea la serviciul "Spațiul privat virtual"
(1) Renunțarea la serviciul "Spațiul privat virtual" se efectuează la solicitarea utilizatorilor prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate.
(2) Ca urmare a renunțării la serviciul "Spațiul privat virtual", Ministerul Finanțelor Publiceaagenția Națională de Administrare Fiscală transmite un mesaj utilizatorului pe adresa de poștă electronică a acestuia comunicată potrivit art. 11 și 13, prin care se confirmă dezactivarea accesului la serviciu.
(3) Renunțarea la serviciul "Spațiul privat virtual" are ca efect:
a) păstrarea pentru o perioadă de 15 zile de la renunțare a dreptului de acces al utilizatorului la "Spațiul privat virtual";
b) imposibilitatea punerii la dispoziția persoanei fizice, precum și imposibilitatea comunicării de către persoana fizică de noi documente din categoriile celor prevăzute la art. 15 lit. a)-c);
c) păstrarea posibilității de acces la categoriile de documente prevăzute la art. 15 lit. e) din "Spațiul privat virtual" pentru o perioadă de 15 zile de la renunțare;
d) arhivarea documentelor din "Spațiul privat virtual" după expirarea termenului prevăzut la lit. a).
(4) După termenul prevăzut la alin. (3), documentele din "Spațiul privat virtual" se pun la dispoziția persoanei fizice, la cerere.

CAP. IV
Reguli privind utilizarea serviciului "Buletinul informativ fiscal"

ART. 18
Înregistrarea și accesul la serviciul "Buletinul informativ fiscal"
(1) Accesul la serviciul "Buletinul informativ fiscal" se realizează prin acționarea butonului "RSS" din serverul MFP-ANAF, în aplicația informatică sau navigatorul internet al utilizatorului, buton afișat pe paginile web internet ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală care furnizează informațiile.
(2) Persoanele fizice trebuie să opteze pentru categoriile de informații pe care le solicită.
(3) Categoriile de informații publice fiscale furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ fiscal", sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură. Anexa nr. 2 se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care se asigură furnizarea serviciului "Buletinul informativ fiscal".
ART. 19
Termenii de utilizare a serviciului "Buletinul informativ fiscal" și de primire a informațiilor publice cu caracter fiscal
(1) Informațiile publice cu caracter fiscal transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală nu sunt acte administrative în sensul art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau acte administrative de autoritate, în sensul art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și nu sunt opozabile.
(2) Informațiile transmise prin serviciul "Buletinul informativ fiscal" au caracter informativ, nu înlocuiesc obligația utilizatorului privind cunoașterea și îndeplinirea obligațiilor fiscale și nu generează alte drepturi și obligații decât cele prevăzute de legislația fiscală.
ART. 20
Informațiile publice cu caracter fiscal furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală
(1) Ca urmare a înregistrării persoanelor fizice potrivit art. 18, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite informațiile publice cu caracter fiscal solicitate.
(2) Informațiile furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt informații publice, publicate pe serverul MFP-ANAF, și sunt valabile la data transmiterii către utilizatori.
(3) Informațiile se actualizează și se transmit utilizatorilor periodic.
ART. 21
Modificarea opțiunilor privind categoriile de informații publice fiscale și renunțarea la serviciul "Buletinul informativ fiscal"
Modificarea opțiunilor privind categoriile de informații publice fiscale și renunțarea la serviciul "Buletinul informativ fiscal" se efectuează la solicitarea utilizatorilor prin ștergerea în aplicația informatică sau navigatorul internet al utilizatorului a paginilor web internet ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală care furnizează informațiile.

ANEXA 1
───────
la procedură
─────────────

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul "Spațiul privat virtual"

A. Documente emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului
Automat
Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 și emise după data de 1 septembrie 2014;

La cererea contribuabilului
1. "Situația obligațiilor fiscale de plată la data de ...."
2. "Nota obligațiilor de plată"
3. "Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"

B. Documente emise de contribuabil și comunicate organului fiscal
1. Cerere privind "Situația obligațiilor fiscale de plată la data de ...."
2. Cerere privind "Nota obligațiilor de plată"
3. Cerere privind "Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"

ANEXA 2
───────
la procedură
─────────────

Categoriile de informațiile publice fiscale prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"

1. Calendarul obligațiilor fiscale
2. Noutăți legislative
3. Ghiduri fiscale
4. Campanii derulate
5. Comunicate de presă.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014