la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

ORDIN nr. 110 din 14 iulie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere

MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014

 

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

ART. I
Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
"b) candidați - persoanele cu domiciliul sau reședința în România ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puțin 6 luni, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia;"

2. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Examinarea se efectuează de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competență teritorială:
a) candidatul își are domiciliul sau reședința; ori
b) se află instituția de învățământ, în cazul persoanelor aflate la studii în România.
(2) Pentru stabilirea competenței potrivit alin. (1), candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că:
a) locuiește în mod obișnuit cel puțin 185 de zile din fiecare an calendaristic la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar datorită unor legături personale sau profesionale ori altor legături strânse cu adresa respectivă; sau
b) revine periodic la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, întrucât legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau
c) locuiește la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni pe o durată determinată în România, deși locuiește alternativ și în alte locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre; sau
d) se află la studii în România de cel puțin 6 luni, precizând instituția de învățământ care se află pe raza de competență teritorială a serviciului public comunitar și adresa unde locuiește, în cazul candidaților aflați la studii în România."

 

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:
"(2^1) Dovada domiciliului sau a reședinței în România se face cu documente aflate în termen de valabilitate, după cum urmează:
a) pentru cetățenii români, cu actul de identitate;
b) pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României;
c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de ședere legală pe teritoriul României.
(2^2) Dovada studiilor în România se face cu următoarele documente:
a) pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflat în termen de valabilitate, care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României, precum și cu documentele emise de instituția/instituțiile de învățământ, acreditatăaacreditate în condițiile legii, care să ateste că urmează studii în România de cel puțin 6 luni;
b) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de ședere legală pe teritoriul României, aflat în termen de valabilitate, precum și cu documentele emise de instituția/instituțiile de învățământ, acreditatăaacreditate în condițiile legii, care să ateste că aceștia urmează studii în România de cel puțin 6 luni."

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul străinilor, al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și al cetățenilor Confederației Elvețiene, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limbile engleză, franceză sau germană."

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - (1) La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada îndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1), să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în școli de conducători auto și să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență."

6. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă și literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"(2) Înregistrarea în aplicația informatică de examinare și susținerea probelor de examen sunt condiționate de prezentarea dosarului de examinare, care trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea-tip, semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2);
..................................................................
c) certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate, eliberat de structurile competente ale Poliției Române, potrivit legii;"

7. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(4) Taxele și tarifele aferente obținerii permisului de conducere se pot încasa și la ghișeele serviciilor publice comunitare competente să efectueze examinarea candidaților, în condițiile stabilite prin ordin al prefectului."

8. La articolul 16 litera C.a), punctele 1 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:
"1. să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea roților (starea piulițelor de la roți), starea apărătoarelor de noroi, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor și ștergătoarelor, a fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, fluidul de spălare), a blocurilor de lumini/semnalizare față/spate, a catadioptrilor, precum și existența trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante și a stingătorului de incendiu;
...................................................................
5. să cunoască și să urmărească aparatura de bord, inclusiv aparatura de înregistrare a activității conducătorului auto, astfel cum este definită potrivit Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85. Cerința referitoare la cunoașterea și urmărirea aparaturii de înregistrare a activității conducătorului auto nu se aplică solicitanților unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85;"

9. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:
"Prezentul ordin transpune prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) și e), art. 11 alin. (6), art. 12, ale anexelor I și II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin punctul II din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 321 din 20 noiembrie 2012, și prin Directiva 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 261 din 3 octombrie 2013."

10. Anexele nr. 1, 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II
Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, ale punctului II subpunctul 5 din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 321 din 20 noiembrie 2012, și ale Directivei 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CEa Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 261 din 3 octombrie 2013.

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

București, 14 iulie 2014.
Nr. 110.

 

ANEXA 1
-------
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 268/2010)
---------------------------------------

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                       │
│ Instituția Prefectului Județului ...........                                          │
│ Serviciul public comunitar regim permise de conducere                                 │
│ și înmatriculare vehicule                                                             │
│ Nr. .... din .......                                                                  │
│                                                                                       │
│                              (Se completează de reprezentanții instituției prefectului│
│                     numai în situațiile prevăzute la art. 116 din Ordonanța de urgență│
│                     a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,│
│                     republicată, cu modificările și completările ulterioare.)         │
│┌───┬─────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐│
││   │         │            │       Rezultatul          │         │          │         ││
││Nr.│Data pro-│Gradul      │       examenului          │Categoria│Data      │Semnătura││
││crt│gramării │profesional,├─────┬──────┬──────────────┤obținută │obținerii │examina- ││
││   │la examen│numele și   │Proba│Semnă-│    Proba     │         │categoriei│torului  ││
││   │         │prenumele   │teo- │tura  │   practică   │         │          │         ││
││   │         │lucrătorului│re-  │lucră-├───────┬──────┤         │          │         ││
││   │         │care a      │tică │to-   │Poligon│Traseu│         │          │         ││
││   │         │primit și   │     │ru-   │       │      │         │          │         ││
││   │         │verificat   │     │lui   │       │      │         │          │         ││
││   │         │dosarul     │     │      │       │      │         │          │         ││
│├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│
││ 1 │         │            │     │      │       │      │         │          │         ││
│├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│
││ 2 │         │            │     │      │       │      │         │          │         ││
│├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│
││ 3 │         │            │     │      │       │      │         │          │         ││
│├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│
││ 4 │         │            │     │      │       │      │         │          │         ││
│├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│
││ 5 │         │            │     │      │       │      │         │          │         ││
│├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│
││ 6 │         │            │     │      │       │      │         │          │         ││
│└───┴─────────┴────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┴─────────┘│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                   Domnule șef de serviciu,

    Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., cu domiciliul/
reședința în localitatea .............., județul ............, posesor/posesoare
alaa actului de identitate seria ..... nr. ........., eliberat de .............. la
data de │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│, valabil până la data de │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│,
         (anul)     (luna)  (ziua)                          (anul)     (luna)  (ziua)
CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, solicit prezentarea la examenul pentru obținerea
permisului de conducere categoria .......... .
    Menționez că pregătirea necesară susținerii acestui examen am efectuat-o în
cadrul Școlii de conducători auto ........................, cu instructorul auto
......................... .
    Anexez dosarul de examinare.
    - [] Solicit /[] Nu solicit editarea permisului de conducere;
    - Solicit examinarea teoretică în limba engleză [] franceză [] germană [] (în cazul
străinilor, al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al
cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și al cetățenilor
Confederației Elvețiene);
    - Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară [] germană []
    [] Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal,
    că:
    [] locuiesc în mod obișnuit cel puțin 185 de zile din fiecare an calendaristic la
    adresa sus-menționată datorită unor legături personale sau profesionale ori altor
    legături strânse cu adresa respectivă sau
    [] revin periodic la adresa sus-menționată datorită unor legături personale cu adresa
    respectivă, deși locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe
    state membre, întrucât legăturile mele profesionale sunt într-un loc diferit
    de cel al legăturilor personale sau
    [] locuiesc la adresa sus-menționată pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni
    pe o durată determinată în România, deși locuiesc alternativ și în alte locuri
    diferite, situate în două sau mai multe state membre sau
    [] mă aflu la studii în România de cel puțin 6 luni și locuiesc la adresa
    sus-menționată. Instituția de învățământ care se află pe raza de competență
    teritorială a acestui serviciu public comunitar este .................... .


                                                       Semnătura ............

    Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în limitele prevăzute de
    dispozițiile cuprinse în Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
    privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
    date, cu modificările și completările ulterioare.

    Data │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│
            anul     luna    ziua

                                                    Semnătura ..................

ANEXA 2
-------
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 268/2010)
-------------------------------------

ANEXĂ LA TESTUL DE EXAMEN

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐
│     Penalizarea greșelilor comise de candidat        │Puncte │   │   │
│  pentru încălcarea normelor rutiere/executarea incorectă a    │ de  │ AM │ A1, │
│  manevrelor/neîndeplinirea obligațiilor conducătorului auto   │penali-│   │ A2, │
│                                  │zare  │   │ A  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI       │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- utilizarea echipamentului de protecție: mănuși, cizme,      │    │   │   │
│îmbrăcăminte și casca de protecție; (pentru AM, numai casca de   │  3  │   │   │
│protecție)                             │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- verificarea stării anvelopelor și a comutatorului de oprire în  │    │   │   │
│caz de urgență;                          │  3  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau       │    │   │   │
│comenzilor autovehiculului, a: funcționalității direcției, frânei, │    │   │   │
│transmisiei, instalației de ungere/răcire, luminilor, semnalizării,│    │   │   │
│catadioptrilor, avertizorului sonor.                │  3  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│II. MANEVRE SPECIALE ÎN POLIGON                  │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- așezarea/coborârea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin/cric│    │   │   │
│și deplasarea mergând pe lângă autovehicul;            │  3  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- pornirea motorului și demararea ușoară fără bruscarea      │    │   │   │
│motocicletei;                           │  3  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- accelerarea progresivă, menținerea direcției de mers, inclusiv  │    │   │   │
│la schimbarea vitezelor.                      │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- poziția pe motocicletă, tehnica menținerii direcției, echilibrul │  5  │   │   │
│permanent (fără sprijinirea de carosabil);             │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- manevrarea ambreiajului în combinație cu frâna, schimbarea    │    │   │   │
│vitezelor;                             │  3  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- executarea slalomului printre 5 jaloane;             │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- executarea de opturi printre 4 jaloane;             │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- lovirea/răsturnarea jalonului;                  │  3  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- îndemânarea privind manevrarea frânei față/spate la frânarea   │    │   │   │
│de urgență, direcția vizuală și poziția;              │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- depășirea timpului alocat manevrelor în poligon;         │  16 │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteză de  │    │   │   │
│peste 30 km/h;                           │  5  │ -  │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteză   │    │   │   │
│minimă de 50 km/h;                         │  5  │ -  │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- executarea frânării, inclusiv frânarea de urgență, la o viteză  │    │   │   │
│minimă de 50 km/h;                         │  5  │ -  │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- A căzut motocicleta.                       │  16 │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- Nu a respectat traseul stabilit în poligon.           │  16 │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│MENȚIUNI:                             │Punctaj│   │   │
│Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei              │poligon│   │   │
│la testul de examen.               Semnătura     │    │   │   │
├──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤
│Examinat cu moto nr.   │  În prezența martorului:       Semnătura martor   │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┤
│Durata executării probei: │Gradul profesional, numele și │ CALIFICATIV  │ Semnătura  │
│             │prenumele examinatorului în  │  POLIGON   │ candidatului │
│Data executării probei:  │clar și semnătura       │        │       │
├──────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────┬──────┴──────────────┤
│III. COMPORTARE ÎN TRAFIC                     │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea    │    │   │   │
│excesivă, folosire incorectă trepte viteză);            │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nemenținerea direcției de mers;                 │  9  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj;        │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse;   │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- neasigurarea la schimbarea direcției de mers;          │  9  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- executarea neregulamentară a virajelor;             │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției  │    │   │   │
│de mers;                              │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de mers    │  6  │  - │   │
│dorită;                              │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare,      │    │   │   │
│întoarcere);                            │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- neasigurarea la pătrunderea în intersecții/părăsirea zonei de  │    │   │   │
│staționare;                            │  9  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- intrarea/ieșirea de pe autostradăaartere similare, folosirea   │    │   │   │
│incorectă a benzilor/luminilor de întâlnire ziua;         │  5  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte│    │   │   │
│sau vin din sens opus;                       │  9  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul      │    │   │   │
│înconjurător (turație, frânareaaccelerare);            │  5  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- ezitarea repetată de a depăși alte vehicule;           │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nerespectarea normelor legale privind acordarea priorității de  │    │   │   │
│trecere pentru autovehicule și pietoni, circulația la culoarea   │    │   │   │
│roșie a semaforului electric, nerespectarea normelor legale    │    │   │   │
│referitoare la manevra de depășire, nerespectarea normelor legale │    │   │   │
│referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată;         │  21 │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nerespectarea semnalelor polițistului rutieraaltor persoane cu  │    │   │   │
│atribuții legale similare;                     │  21 │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor  │    │   │   │
│care nu au prioritate;                       │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor;    │  9  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- depășirea vitezei maxime admise;                 │  9  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în │    │   │   │
│ritmul impus de ceilalți participanți la trafic;          │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- neîndemânarea în conducere în condiții de carosabil alunecos   │    │   │   │
│(reducerea vitezei, conduită preventivă);             │  9  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nerespectarea dispozițiilor examinatorului privind traseul    │    │   │   │
│indicat.                              │  6  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│IV. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI     │           │
│"RESPINS"                             │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice,    │    │   │   │
│substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu    │    │   │   │
│efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe   │    │   │   │
│examinarea candidaților                      │  21 │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- producerea unui eveniment rutier ori intervenția instructorului │    │   │   │
│pentru evitarea unui pericol iminent                │  21 │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ MENȚIUNI:                            │    │   │   │
│Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei              │ TOTAL │  - │   │
│la testul de examen.              Semnătura      │    │   │   │
├──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤
│Examinat cu moto nr.   │În prezența martorului:        Semnătura martor    │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┤
│Data examinării:..........│Gradul profesional, numele și │ CALIFICATIV │  Semnătura  │
│Ora/minut începerii:......│prenumele examinatorului în  │       │ candidatului │
│Ora/minut terminării:.....│clar și semnătura       │       │        │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐
│     PENALIZAREA GREȘELILOR COMISE DE CANDIDAT        │Puncte │   │   │
│         (PUNCTE DE PENALIZARE)              │penali-│ B, │ BE  │
│ aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori │zare  │ B1 │   │
│       executarea incorectă a manevrelor indicate      │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUIaaNSAMBLULUI │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau a      │    │   │   │
│comenzilor autovehiculului a funcționării direcției, frânei,    │    │   │   │
│instalației de ungere/răcire, luminilor, semnalizării și      │    │   │   │
│avertizorului sonor;                        │  3  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- verificarea dispozitivului de cuplare, a conexiunilor instalației│    │   │   │
│de frânare/electrice a catadioptrilor (BE)             │  3  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- verificarea elementelor de siguranță legate de încărcătura    │    │   │   │
│vehiculului, fixare, închiderea ușilor, obloanelor   (BE)    │  3  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- reglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea     │    │   │   │
│centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor        │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- necunoașterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului│  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│II. COMPORTARE ÎN TRAFIC                      │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ MANEVRAREA ȘI POZIȚIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI     │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea    │    │   │   │
│excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză)        │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nemenținerea direcției de mers                  │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj        │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse   │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- mersul înapoi, oprirea și pornirea din rampă, parcarea cu fața, │    │   │   │
│spatele sau lateral                        │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- întoarcerea vehiculului cu fața în sens opus prin efectuarea   │    │   │   │
│manevrelor de mers înainte și înapoi;               │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- întoarcerea pe o stradă cu mai multe benzi de circulație pe sens │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul      │    │   │   │
│înconjurător                            │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MERS ȘI EFECTUAREA VIRAJELOR       │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- neasigurarea la schimbarea direcției de mers/la părăsirea locului│  9  │   │   │
│de staționare                           │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- executarea neregulamentară a virajelor              │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de│    │   │   │
│mers                                │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ CIRCULAȚIA ÎN INTERSECȚII, POZIȚII ÎN TIMPUL MERSULUI       │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- neîncadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de mers   │    │   │   │
│dorită                               │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare,      │    │   │   │
│întoarcere, mers înapoi)                      │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- neasigurarea la pătrunderea în intersecții            │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- intrarea/ieșirea de pe autostradăaartere similare, folosirea   │    │   │   │
│corectă a benzilor și a luminilor de întâlnire ziua        │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte│    │   │   │
│sau vin din sens opus                       │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ DEPĂȘIREA                             │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- ezitarea repetată de a depăși alte vehicule           │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea │    │   │   │
│acestora în locuri și situații interzise              │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ PRIORITATEA                            │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest │    │   │   │
│drept (intersecții, sens giratoriu, stația mijloacelor de transport│    │   │   │
│în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu   │    │   │   │
│pentru pietoni, trecere de pietoni)                │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor  │    │   │   │
│care nu au prioritate                       │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ NERESPECTAREA SEMNIFICAȚIEI INDICATOARELOR ȘI MIJLOACELOR DE   │           │
│SEMNALIZARE RUTIERĂ                        │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- nerespectarea semnificației indicatoarelor/marcajelor/culorilor │    │   │   │
│semaforului (cu excepția culorii roșii)              │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforuluiaa    │    │   │   │
│semnalelor polițistului rutier/ a semnalelor altor persoane cu   │    │   │   │
│atribuții legale similare                     │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ VITEZA                              │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- depășirea vitezei maxime admise                 │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în │    │   │   │
│ritmul impus de ceilalți participanți la trafic          │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL                  │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- neîndemânarea în conducere în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, │    │   │   │
│polei                               │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- deplasarea cu viteză neadaptată condițiilor atmosferice și de  │    │   │   │
│drum                                │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE    │    │   │   │
│FERATĂ                               │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│III. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI    │           │
│"RESPINS"                             │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice,    │    │   │   │
│substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte│    │   │   │
│similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea │    │   │   │
│celorlalți candidați                        │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- producerea unui eveniment rutier ori intervenția examinatorului │    │   │   │
│pentru evitarea unui pericol iminent                │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│MENȚIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la  │    │   │   │
│ora.... și mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de  │    │   │   │
│examen.                  Semnătura        │ TOTAL │   │   │
├──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤
│Examinat cu auto nr.   │În prezența martorului:         Semnătura martor:  │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┤
│Data examinării:......... │Grad profesional, numele și  │        │ Semnătura  │
│Ora/minut începerii: .... │prenumele examinatorului în  │  CALIFICATIV │ candidatului │
│Ora/minut terminării:.... │clar și semnătura       │        │       │
│             │               │        │       │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐
│     PENALIZAREA GREȘELILOR COMISE DE CANDIDAT        │Puncte │C,CE, │D,Tb, │
│         (PUNCTE DE PENALIZARE)              │penali-│ C1, │DE,D1,│
│ aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori  │ zare │ C1E, │ D1E, │
│     executarea incorectă a manevrelor indicate        │    │ Tr │ Tv │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUIaaNSAMBLULUI │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- controlul vizual, în ordine aleatorie privind: starea anvelopelor│  3  │   │   │
│fixarea roților (starea piulițelor), starea elementelor suspensiei,│    │   │   │
│a rezervelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a fluidelor (ulei │    │   │   │
│motor, lichid răcire, fluid spălare parbriz) a blocului de lumini/ │    │   │   │
│semnalizare față/spate; catadioptrii, trusa medicală, triunghiul  │    │   │   │
│reflectorizant, stingătorul de incendiu;              │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- controlul caroseriei, învelișului ușilor pentru marfă, a     │    │   │   │
│mecanismului de încărcare sau a modului de încărcare, a fixării  │    │   │   │
│încărcăturii;                           │  5  │   │  - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- neverificarea prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzi- │    │   │   │
│lor autovehiculului a funcționării direcției, frânei, instalației │    │   │   │
│de ungere/răcire, luminilor, semnalizării și avertizorului sonor; │  3  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- necunoașterea aparaturii de înregistrare a activității      │    │   │   │
│conducătorului auto (cu excepția C1, C1E care nu intră în domeniul │  3  │   │   │
│Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85);                │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- neverificare dispozitiv cuplare și a conexiunilor instalației de │    │   │   │
│frânare/electrice, a catadioptrilor (pentru CE, C1E, Tr, D1E, DE); │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- neverificarea caroseriei, ușilor de serviciu, ieșirilor de    │    │   │   │
│urgență, echipamentul de prim ajutor, stingătoarelor de incendiu  │    │   │   │
│și a altor echipamente de siguranță                │  5  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nereglarea scaunului, oglinzilor retrovizoare, nefixarea     │    │   │   │
│centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor;       │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- necunoașterea aparaturii de bord sau a comenzilor        │    │   │   │
│autovehiculului                          │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│II. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA TRAFICULUI         │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- cuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător, din/cu revenire │    │   │   │
│la poziția inițială în staționare paralel;             │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- mersul înapoi, oprirea și pornirea din rampă           │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- parcarea în siguranță cu fața/ cu spatele/ laterală, pentru   │    │   │   │
│încărcare/descărcare sau la o rampă/platformă de încărcare sau   │    │   │   │
│la o instalație similară                      │  7  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din  │    │   │   │
│autobuz/tramvai/troleibuz în siguranță               │  7  │  - │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│III. COMPORTARE ÎN TRAFIC                     │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ MANEVRAREA ȘI POZIȚIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI     │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a  │    │   │   │
│treptelor de viteză                        │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nemenținerea direcției de mers                  │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje       │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- înscrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse   │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MERS ȘI EFECTUAREA VIRAJELOR       │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- neasigurarea la schimbarea direcției de mers /părăsirea     │    │   │   │
│locului de staționare                       │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- executarea neregulamentară a virajelor              │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției  │    │   │   │
│de mers                              │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ CIRCULAȚIA ÎN INTERSECȚII, POZIȚII ÎN TIMPUL MERSULUI      │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de mers dorită│  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare,      │    │   │   │
│întoarcere, mers înapoi)                      │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- neasigurare la pătrunderea în intersecții            │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- intrarea/ieșirea de pe autostradăaartere similare, folosirea   │    │   │   │
│incorectă a benziloraa luminilor de întâlnire ziua         │  5  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte│    │   │   │
│sau vin din sens opus                       │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ DEPĂȘIREA                            │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- ezitarea repetată de a depăși alte vehicule           │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea │    │   │   │
│acesteia în locuri și situații interzise              │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ PRIORITATEA                           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest │    │   │   │
│drept (intersecții, sens giratoriu, stația mijloacelor de transport│    │   │   │
│în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu   │    │   │   │
│pentru pietoni, trecere de pietoni, la plecare de pe loc)     │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor  │    │   │   │
│care nu au prioritate                       │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ NERESPECTAREA SEMNIFICAȚIEI INDICATOARELOR ȘI MIJLOACELOR DE   │           │
│ SEMNALIZARE RUTIERĂ                       │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- nerespectarea semnificației indicatoarelor/marcajelor/culorilor │    │   │   │
│semaforului (cu excepția culorii roșii)              │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului/     │    │   │   │
│semnalelor polițistului rutier/semnalelor altor persoane cu    │    │   │   │
│atribuții legale similare                     │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ VITEZA                              │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- depășirea vitezei maxime admise                 │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în │    │   │   │
│timpul impus de ceilalți participanți la trafic          │  6  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│ CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL                  │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- neîndemânarea în conducere în condiții de ploaie, zăpadă,    │    │   │   │
│mâzgă, polei                            │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- deplasarea cu viteză neadaptată condițiilor atmosferice și    │    │   │   │
│de drum                              │  9  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE   │    │   │   │
│ FERATĂ                              │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤
│IV. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI     │           │
│"RESPINS"                             │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│- prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice,    │    │   │   │
│substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu    │    │   │   │
│efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe   │ 21  │   │   │
│examinarea celorlalți candidați                  │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│- producerea unui eveniment rutier ori intervenția examinatorului │    │   │   │
│pentru evitarea unui pericol iminent                │ 21  │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ MENȚIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu  │    │   │   │
│la ora ...... și mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la    │ TOTAL │   │   │
│testul de examen.           Semnătura          │    │   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤
│Examinat cu auto nr.      În prezența martorului      Semnătura martor     │
│                                             │
├──────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┤
│Data examinării:     │               │        │       │
│........................ │Gradul profesional, numele și │        │ Semnătura  │
│Ora/minutul începerii:  │prenumele examinatorului în  │  CALIFICATIV │ candidatului │
│......................... │clar și semnătura       │        │       │
│Ora/minutul terminării:  │               │        │       │
│......................... │               │        │       │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘

ANEXA 3
-------
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 268/2010)
-------------------------------------

CARACTERISTICILE
care trebuie îndeplinite de autovehiculele
folosite pentru examinarea la proba practică

Categoria AM
Mopede cu două roți, a căror viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care sunt echipate cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.
Categoria A1
Motociclete din categoria A1 fără ataș, cu o putere a motorului de maximum 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, care pot atinge o viteză de cel puțin 90 km/h. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 120 cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,08 kW/kg.
Categoria A2
Motocicletă fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 20 kW, dar de maximum 35 kW și cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/kg. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 400 cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,15 kW/kg.
Categoria A
Motocicletă fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 50 kW a cărui masă fără încărcătură este mai mare de 180 kg, fiind admisă o toleranță de 5 kg sub masa minimă obligatorie. Până la 31 decembrie 2018 pot fi folosite motociclete fără ataș cu masa fără încărcătură mai mică de 180 kg și cu motoare cu puterea de minimum 40kw, dar mai mică de 50 kW. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 600 cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,25 kW/kg.


Categoria B
Vehicule din categoria B, cu 4 roți, care pot atinge o viteză de cel puțin 100 km/h.
Categoria BE
Ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria B și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.000 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 100 km/h și care nu se încadrează la categoria B; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum autovehiculul; corpul închis poate fi, de asemenea, puțin mai îngust decât autovehiculul, cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.
Categoria B1
Cvadriciclu cu motor care poate atinge o viteză de cel puțin 60 km/h.
Categoria C
Un vehicul din categoria C cu masa maximă autorizată de cel puțin 12.000 kg, cu lungimea de cel puțin 8 m, cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; care este prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS) și cu un sistem de transmisie care presupune o selecție manuală a vitezelor de către conducătorul auto și cu aparatură de înregistrare, conform definiției din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și de înalt precum cabina; vehiculul trebuie prezentat cu o masă totală minimă reală de 10.000 kg.
Categoria CE
Un vehicul articulat sau un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria C și o remorcă cu lungimea de cel puțin 7,5 m; atât vehiculul articulat, cât și ansamblul au o masă maximă autorizată de cel puțin 20.000 kg, o lungime de cel puțin 14 m și o lățime de cel puțin 2,40 m, pot atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, sunt prevăzute cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), sunt echipate cu un sistem de transmisie care presupune o selecție manuală a vitezelor de către conducătorul auto și cu aparatură de înregistrare, conform definiției din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și de înalt precum cabina; atât vehiculul articulat, cât și ansamblul trebuie prezentate cu o masă totală minimă reală de 15.000 kg.
Categoria C1
Un vehicul din subcategoria C1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu o lungime de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum cabina.
Categoria C1E
Un ansamblu alcătuit dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel puțin 8 m și poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum cabina; de asemenea, corpul închis poate să fie puțin mai îngust decât cabina, cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.
Categoria D
Un vehicul din categoria D cu lungimea de cel puțin 10 m, cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.
Categoria DE
Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg, lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie prezentată cu o greutate totală minimă reală de 800 kg.
Categoria D1
Un vehicul din subcategoria D1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu lungimea de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.
Categoria D1E
Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.
Categoria Tb
Troleibuze din dotarea unităților de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.
Categoria Tv
Tramvaie din dotarea unităților de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.
Categoria Tr
Ansamblu format din tractor pe roți, cu cel puțin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum și pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este de cel puțin 3.500 kg.
Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E care nu respectă criteriile minime menționate mai sus, dar care au fost în uz la data sau înaintea datei de intrare în vigoare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), respectiv 19 ianuarie 2006, pot fi folosite încă o perioadă care nu depășește 10 ani de la această dată.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014