la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

ORD DE URGENȚĂ 58 / 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial nr. 711 din 29/09/2014

 

Luând în considerare interesul național privind buna gestiune a resurselor financiare și materiale,

    ținând seama de necesitatea imperioasă pentru actualizarea la realitățile actuale a unor prevederi legale privind cheltuirea judicioasă a banului public,

    urmărind atingerea priorității majore a Guvernului privind îmbunătățirea planificării bugetare și a prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, pentru a spori absorbția fondurilor UE, în vederea creării spațiului fiscal și a susținerii creșterii economice,

    având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la blocaj al activității autorităților administrației publice centrale și locale,

    având în vedere nevoia de a asigura începerea anului școlar în condiții optime și de a asigura personalul necesar pentru buna funcționare a sistemului de învățământ,

    în vederea asigurării fondurilor necesare pentru respectarea obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești având ca obiect drepturi salariale,

    pentru continuarea reprezentării României la evenimente cultural-sportive universitare la nivel european și mondial,

    luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate și a reglementărilor necesare pentru implementare, prin ordonanță de urgență, ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a sistemului național de învățământ, dar și asupra categoriilor de beneficiari,

    pentru a stimula înalta performanță în sistemul superior de învățământ,

    luând în considerare urgența dezvoltării profesionale a personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, prin creșterea calității pregătirii de specialitate și psihopedagogice, care să contribuie la îmbunătățirea calității activității actului educativ, prin acces la surse de informare, la instrumente moderne de instruire și de predare, precum și prin utilizarea noilor tehnologii în scop didactic începând cu anul școlar/universitar 2014-2015,

    în vederea asigurării resurselor umane calificate pentru învățământul preuniversitar și universitar de stat,

    luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate și a reglementărilor necesare pentru implementare, prin ordonanță de urgență, ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a sistemului național de învățământ, dar și asupra categoriilor de beneficiari,

    întrucât învățământul constituie prioritate națională,

    având în vedere nevoia, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, de autovehicule pentru asigurarea transportului elevilor din mediul rural și din satele aparținătoare orașelor,

    luând în considerare apropierea anotimpului rece și distanțele mari care sunt parcurse în prezent de elevi pe jos sau cu alte mijloace de transport, pentru a asigura accesul echitabil la educație se impune luarea unor măsuri în vederea suplimentării cu un număr total de 751 de autovehicule pentru transportul elevilor, dintre care 735 de vehicule tip microbuz cu 16+1 locuri, 7 vehicule tip microbuz cu 16+1 locuri cu tracțiune integrală, pentru localități cu relief preponderent de deal, cu drumuri greu accesibile în condiții meteorologice dificile, respectiv ninsori sau ploi abundente, 4 vehicule tip microbuz cu echipare specială pentru tineri cu dizabilități motorii din cadrul centrelor școlare de educație incluzivă și 3 vehicule tip autobuz cu capacitate de transport de 40 de locuri și două vehicule tip autobuz cu capacitate de transport de 50 de locuri.

    În contextul dificultăților economice ale autorităților administrației publice locale și în vederea diminuării costurilor privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale se impune reglementarea regimului juridic al înființării, organizării și desfășurării activității așezămintelor culturale.

    Având în vedere faptul că în România în ultimele decenii multe din siturile industriale au fost dezafectate și mai multe ramuri ale economiei au suferit involuții puternice, lipsind astfel comunitățile locale de surse de venit, atât din punctul de vedere al veniturilor directe ale populației rezultate din salarii, cât și al veniturilor comunităților locale ca și impozite, se impune stimularea punerii în valoare a resurselor geografice de relief și de mediu atât în zonele de munte unde se pot practica sporturi de iarnă - schi, bob etc., cât și în zonele limitrofe acumulărilor de apă - lacuri naturale sau artificiale și zona de coastă/litoral a Mării Negre unde se pot practica sporturi estivale - schi nautic, iahting, regate etc.

    Ținând seamă de faptul că acest nou domeniu propus a fi finanțat prin Programul național de dezvoltare locală este introdus ca urmare a solicitărilor depuse de către autoritățile publice locale la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

    luând în considerare că prin introducerea acestui nou domeniu specific se estimează că obiectivele respective vor genera direct noi locuri de muncă atât pe perioada de execuție, cât și pe durata exploatării, dar și indirect alte investiții care vor revitaliza zone geografice cu mult potențial, dar subfinanțate până în prezent, sau vor stimula zone dedicate acestor sporturi, dar care nu se ridica la standardele actuale de echipare ale infrastructurii,

    întrucât neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență conduce la generarea unor blocaje financiare la nivelul autorităților administrației publice locale,

    având în vedere că în prezent este restricționată finanțarea din bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul de stat și din venituri proprii a cazurilor critice, doar la anumite spitale - spitalele regionale de urgență și spitalele județene de urgență de grad II, ceea ce creează inechitate, întrucât cazuri similare, de pacienți în stare critică, sunt tratate și în alte spitale care îndeplinesc criteriile de includere în Acțiunile prioritare ale Ministerului Sănătății,

    ținând cont de faptul că Ministerul Sănătății a realizat un pachet strategic de acțiuni, numit Acțiuni prioritare, destinat managementului celor mai grave urgențe din spitale și care asigură finanțarea unor patologii majore cum ar fi infarctul miocardic acut, pacienții internați în secțiile de anestezie-terapie intensivă, cazurile pentru care se previne de moartea subită de origine cardiacă, traumă, accidentul vascular cerebral,

    luând în considerare faptul că acest program va determina o creștere importantă a calității actului medical și realizarea unui sistem național integrat modern de urgență prespitalicească și postspitalicească,

    ținând cont de faptul că în cazul în care nu se identifică resursele financiare necesare implementării acțiunilor prioritare ale Ministerului Sănătății vor fi grav afectate cele mai mari urgențe medicale internate în spitalele din România,

    având în vedere preocuparea constantă a statului român pentru ocrotirea sănătății populației,

    luând în considerare faptul că aspectele prezentate constituie o situație de urgență, vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

    ART. I

    Articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Sursele de finanțare pentru realizarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt asigurate prin bugetele locale și din alte surse, potrivit legii."

    2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

    "(2^1) Finanțarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură din bugetele locale, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual cu această destinație, prin legea bugetului de stat, la propunerea fundamentată a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice."

    ART. II

    În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 223 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educației Naționale pentru instituțiile de învățământ universitar de stat pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi salariale.

    ART. III

    (1) Ministerul Educației Naționale și instituțiile de învățământ superior de stat pot finanța, din bugetele proprii, activitățile culturale, artistice și sportive, precum și concursuri și campionate universitare, organizate de uniunile/federațiile/asociațiile/organizațiile studențești.

    (2) Ministerul Educației Naționale emite norme metodologice prin care se stabilesc acțiunile și categoriile de cheltuieli care pot fi finanțate potrivit alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV

    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

    1. La articolul III, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică capitolelor bugetare «Învățământ», «Sănătate» și «Asigurări și asistență socială», indiferent de sursa de finanțare."

    2. În anexă, la tabelul 1.1, după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6, cu următorul cuprins: 

┌──────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Tabelul 1.1. │  Numărul posturilor din comune,  │
│       │ corespunzător grupelor de populație │
├────┬─────────┴──────────┬──────────────────────────┤
│Nr. │Grupe în funcție de │  Numărul posturilor  │
│crt.│numărul de locuitori├────────┬────────┬────────┤
│  │          │ minim │ mediu │ maxim │
├────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 0 │     1     │  2  │  3  │  4  │
├────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ .. │    ...     │ ...  │ ...  │ ...  │
├────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ "6 │  Peste 20.000   │  65  │  65  │  65" │
└────┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┘

3. În anexă, la tabelul 2, la numărul curent 6, valoarea aferentă coloanei comunelor se modifică și va avea următoarea valoare: "20.809".

    4. În anexă, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

    "5. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a primit microbuze sau autobuze școlare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, atunci la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la pct. 1, 2, 3 și 4, după caz, se mai adaugă un număr de posturi suplimentar de șoferi, necesar deservirii microbuzelor sau autobuzelor școlare."

    ART. V

    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul școlar/universitar 2014-2015 se poate acorda o subvenție sub formă de sumă forfetară personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat și universitar de stat, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată pentru dezvoltare profesională.

    (2) Fondurile necesare acordării subvenției prevăzute de prezentul articol în cuantum de echivalentul în lei a 50.000.000 euro se cuprind în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după semnarea contractului de finanțare cu autoritatea de management.

    (3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare, modificările ce decurg din aplicarea prezentului articol în volumul și în structura bugetului Ministerului Educației Naționale și al altor ordonatori principali de credite pe anul 2014.

    (4) Se autorizează Ministerul Educației Naționale și ordonatorii principali de credite al căror buget se modifică potrivit alin. (3) să introducă în mod corespunzător modificările în anexele la bugetele proprii și să le comunice la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile.

    ART. VI

    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin excepție de la prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2014, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 105.000 mii lei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru dotarea unităților administrativ-teritoriale, în vederea transportului elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comune, inclusiv din satele aparținătoare orașelor și municipiilor, precum și al elevilor din învățământul special, cu autovehicule școlare.

    (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.

    (3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).

    (4) Toate costurile legate de utilizarea acestor autovehicule școlare vor fi suportate din bugetele proprii ale unităților administrativ-teritoriale.

    (5) Repartizarea autovehiculelor către unitățile administrativ-teritoriale se face prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului educației naționale.

    ART. VII

    Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:

    "Art. 18^1. - Prin hotărâre a consiliului local/consiliului județean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:

    a) finanțarea activității instituțiilor cu specific sportiv din subordinea sa;

    b) susținerea activității cluburilor sportive locale, în baza contractelor de finanțare a programelor sportive ale acestora;

    c) premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale."

    2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Pentru scopurile și în condițiile stabilite prin lege pot funcționa cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate în subordinea organelor administrației publice centrale, locale sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat."

    3. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 29. - (1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înființate ca instituții publice în subordinea organelor administrației de stat sau a instituțiilor de învățământ superior de stat și au drept obiect de activitate performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale."

    4. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) Înființarea, organizarea și funcționarea cluburilor sportive de drept public în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat se face prin ordin al ministrului educației naționale, la solicitarea acestora."

    ART. VIII

    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

    "(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot fi organizate și pot funcționa ca așezăminte culturale fără personalitate juridică:

    a) oricare dintre așezămintele culturale prevăzute la alin. (2), înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, ca și compartimente de resort în aparatul de specialitate al autorităților executive;

    b) ansamblul sau trupa artistică, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de artă și altele asemenea."

    2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

    "Art. 15. - (1) Finanțarea așezămintelor culturale, instituții publice ale administrației publice centrale, se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, precum și din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

    (2) Finanțarea așezămintelor culturale, organizate la nivelul autorităților administrației publice locale, se realizează după cum urmează:

    a) din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate în aparatul de specialitate al autorităților executive sau sunt organizate fără personalitate juridică;

    b) din venituri proprii și subvenții acordate din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate ca instituții publice locale cu personalitate juridică;

    c) din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."

    ART. IX

    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 14, literele e) și k) se abrogă.

    2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

    "Art. 20. - (1) Finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel puțin 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

    (2) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel puțin 90% din necesarul de fonduri stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.

    (3) Pentru finanțarea integrală a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (2), autoritățile administrației publice locale au obligația să aloce sume, în completare, din bugetele locale ale acestora.

    (4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică începând cu drepturile lunii octombrie 2014."

    ART. X

    (1) Programele în domeniul culturii derulate la nivel național, care necesită implicarea mai multor instituții/autorități publice, se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.

    (2) Pentru integrarea socială a copiilor și tinerilor prin activitatea corală se instituie Programul național "Cantus Mundi", gestionat de Corul Național de Cameră "Madrigal", instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii.

    (3) Obiectivele principale și alte măsuri pentru derularea Programului național "Cantus Mundi" se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.

    ART. XI

    La articolul 7 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

    "l) construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local."

    ART. XII

    Alineatul (2) al articolului 122 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 mai 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) De la data declarării stării de criză financiară, respectiv a stării de insolvență și până la data declarării încetării acestora, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică unităților administrativ-teritoriale, subdiviziunilor acestora, respectiv instituțiilor publice de subordonare locală. Valorificarea creanțelor datorate de unitățile administrativ-teritoriale, de subdiviziunile acestora, respectiv de instituțiile publice de subordonare locală se realizează potrivit Planului de redresare a stării de criză financiară sau a stării de insolvență, după caz."

    ART. XIII

    Alineatul (4) al articolului 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(4) Din bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul de stat și din venituri proprii se asigură fonduri pentru îngrijirea cazurilor critice ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obținute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate."

    ART. XIV

    Pentru categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate, prevăzute prin hotărâre a Guvernului, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 296^3 lit. f) pct. 10 și ale art. 296^12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

                           PRIM-MINISTRU

                        VICTOR-VIOREL PONTA

                          Contrasemnează:

                          ---------------

                    Viceprim-ministru, ministrul

          dezvoltării regionale și administrației publice,

                      Nicolae-Liviu Dragnea

               Viceprim-ministru, ministrul culturii,

                           Kelemen Hunor

                  Ministrul finanțelor publice,

                     Ioana-Maria Petrescu

                  Ministrul delegat pentru buget,

                      Darius-Bogdan Vâlcov

                      p. Ministrul mediului

                   și schimbărilor climatice,

                         Mihail Fâcă,

                       secretar de stat

                p. Ministrul delegat pentru ape,

                     păduri și piscicultură,

                      Cătălin Diaconescu,

                       secretar de stat

                 Ministrul educației naționale,

                        Remus Pricopie

          Ministrul delegat pentru învățământ superior,

         cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,

                     Mihnea Cosmin Costoiu

                Ministrul tineretului și sportului,

                        Gabriela Szabo

                      Ministrul sănătății,

                       Nicolae Bănicioiu

                   Ministrul muncii, familiei,

           protecției sociale și persoanelor vârstnice,

                         Rovana Plumb

             Ministrul delegat pentru întreprinderi

         mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism,

                      Florin Nicolae Jianu

                 Ministrul fondurilor europene,

                   Eugen Orlando Teodorovici

               p. Ministrul afacerilor externe,

                       George Ciamba,

                      secretar de stat

    București, 22 septembrie 2014.

    Nr. 58.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014