la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Hotărârea Nr.75 din 04.02.2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling

Monitorul Oficial nr. 115 din 13 februarie 2015

 

ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 92 alin. (2) din Legea nr. 272/2004

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Prezenta hotărâre stabilește condițiile necesare prestării de către copii a activităților remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling și procedura de informare prealabilă a serviciului public de asistență socială.

Articolul 2

(1) Copilul poate presta activități remunerate în domeniile prevăzute la art. 1 în baza contractelor încheiate între organizator și părinți/reprezentantul legal al copilului ori, după caz, direct cu acesta, în cazul copilului care a împlinit 14 ani, cu încuviințarea prealabilă a părinților/reprezentantului legal.

(2) Contractul se încheie cu respectarea prevederilor

Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Activitățile remunerate desfășurate în domeniile prevăzute la art. 1 pot fi prestate de copii în calitate de:

a)actor, figurant, cântăreț, muzician, dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau interpretare, precum și orice alte concursuri sau activități de scenă;

b)actor, figurant, cântăreț, muzician, dansator, acrobat sau model la filmări pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau emisiuni în direct pentru radio și televiziune, cu sau fără scopuri publicitare;

c)figurant sau model la ședințe foto, cu sau fără scopuri publicitare;

d)figurant sau model la prezentări de modă;

e)sportiv profesionist în sportul de performanță.

(4) Repetițiile de orice fel, precum și orice altă etapă menită să asigure buna desfășurare a activităților prevăzute la alin. (3) sunt considerate parte integrantă a acestora.

(5) Începând cu vârsta minimă de angajare, pentru activitățile prevăzute la alin. (3), copiii pot încheia contracte individuale de muncă cu respectarea dispozițiilor

Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3

Prin organizator se înțelege persoana fizică sau juridică, care are prevăzute în statut, ca obiect de activitate, organizarea și desfășurarea de activități cu caracter profesional în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling sau organizează evenimente în aceste domenii, cu caracter ocazional.

Articolul 4

Activitățile prestate de copil în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling prevăzute la art. 2 alin. (3) se desfășoară cu respectarea următoarelor condiții:

a)să nu se constituie în munci periculoase pentru copii, în conformitate cu legislația în vigoare;

b)să se desfășoare, în funcție de vârsta copilului, în următorul interval orar: 9,00-17,00 pentru copiii cu vârsta sub 5 ani, 8,00-20,00 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani, 7,00-22,00 pentru copiii cu vârsta peste 12 ani;

c)durata activității să nu depășească o oră pe săptămână, de preferință repartizată în zile diferite, în cazul copiilor cu vârsta sub un an, 2 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani, 4 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani și 6 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta peste 12 ani, fără a se lua în calcul pauzele scurte după fiecare activitate continuă în parte, dar nu mai mult de 12 ore pe săptămână pentru muncile efectuate pe durata anului școlar, cu condiția efectuării acestora, cu precădere, în afara orelor de curs;

d)activitatea continuă să fie prestată maximum 15 minute de către copiii cu vârsta sub 1 an, maximum 30 minute de către copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani și maximum 45 minute de către copiii cu vârsta peste 5 ani;

e)numărul de repetiții de orice fel, precum și orice etapă menită să asigure buna desfășurare a activităților, indiferent de natura acestora: spectacol, repetiție, antrenament, ședință foto, filmare și altele asemenea să nu depășească una pe zi în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an și două pe zi în cazul copiilor cu vârsta de peste 1 an. Între cele două acțiuni, care au loc în aceeași zi, se acordă o pauză de cel puțin o oră și jumătate;

f)pauzele scurte au durata între 10 și 15 minute după fiecare activitate continuă;

g)pauza mare are o durată de minimum o jumătate de oră și se acordă după fiecare oră de activitate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani, la fiecare 2 ore pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani și la fiecare 3 ore pentru copiii cu vârsta peste 12 ani;

h)numărul maxim de zile pe săptămână în care copiii pot presta activități este de 4 zile consecutive, urmate de minimum 48 de ore pauză;

i)activitățile care se organizează pe timpul vacanțelor școlare nu trebuie să afecteze respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber;

j)în cazul activităților care se desfășoară pe o perioadă mai mare de 2 luni se va acorda copilului o pauză de 14 zile, după primele 60 de zile de activitate.

Articolul 5

(1) Pe durata prestării activităților reglementate de prezenta hotărâre copilul este însoțit de un adult.

(2) Însoțitorul prevăzut la alin. (1) poate fi:

a)unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului;

b)o persoană desemnată de părinți/reprezentantul legal al copilului, față de care copilul a dezvoltat o relație de atașament;

c)o persoană desemnată de organizator și agreată de comun acord cu părinții/reprezentantul legal al acestuia, precum și cu copilul în funcție de vârsta și gradul de maturitate al acestuia.

Articolul 6

(1) În cazul în care, pe durata prestării activităților, copilul sau grupul de copii nu poate fi însoțit de părinte/reprezentantul legal sau o persoană desemnată de acesta, organizatorul este obligat să asigure însoțitor. Numărul

maxim de copii pe care îi poate supraveghea un însoțitor este de 10.

(2) Însoțitorul desemnat de organizator îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)are domiciliul sau reședința în România, situație confirmată prin actul de identitate;

b)a împlinit vârsta de 18 ani și are capacitate deplină de exercițiu, situație confirmată prin actul de identitate;

c)a absolvit minimum liceul, situație confirmată prin actele de studii;

d)are o stare de sănătate bună, confirmată de medicul de familie prin certificat medical;

e)prezintă garanții morale, situație confirmată prin cazier judiciar;

f)are experiență cu privire la supravegherea și îngrijirea copiilor, situație confirmată prin curriculum vitae și recomandări din partea organizatorilor;

g)nu se încadrează în niciuna din situațiile prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), situație confirmată prin declarație pe propria răspundere.

(3) Nu poate fi însoțitor persoana care se află în una din următoarele situații:

a)a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

b)este decăzută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsă complementară;

c)este dependentă de alcool, droguri sau alte substanțe psihotrope;

d)are istoric de abuz asupra copilului sau orice altă formă de violență exercitată asupra copilului, precum și istoric de încălcare a drepturilor copilului înregistrat la direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

(4) Atribuțiile însoțitorului desemnat de organizator se includ în contractul pe care organizatorul îl încheie cu acesta și sunt următoarele:

a)însoțește copilul/grupul de copii pe toată durata prestării activității, inclusiv pe parcursul deplasării acestuia;

b)însoțește copilul/grupul de copii la unitatea de învățământ preuniversitar la care se asigură educația, precum și în alte locuri pe care le frecventează copilul/grupul de copii, în situația în care activitatea are loc în altă localitate decât cea de domiciliu;

c)supraveghează copilul/grupul de copii pe tot parcursul prestării activității;

d)se asigură de satisfacerea nevoilor speciale ale copiilor: dietă, medicație și alte asemenea;

e)în situația în care, pe parcursul desfășurării activității, sesizează că sănătatea copiilor este afectată, are obligația de a-i anunța imediat pe părinții/reprezentantul legal ai/al acestora și pe organizator. Reluarea activității se face numai în baza unui certificat medical care să ateste că starea de sănătate a copiilor permite acest fapt;

f)în situația în care, pe parcursul desfășurării activității, sesizează existența unei situații de pericol iminent pentru copii sau că aceștia sunt supuși unei forme de violență, are obligația de a anunța imediat părinții/reprezentantul legal al copilului, organizatorul și direcția generală de asistență socială și protecția copilului din județul/sectorul în care se află copiii.

(5) Prevederile alin. (4) sunt aplicabile și însoțitorului desemnat de părinți/reprezentantul legal.

(6) Copilul cu vârsta mai mică de un an este însoțit de către unul dintre părinți sau de un alt reprezentant legal.

Articolul 7

(1) Prestarea de către copii a activităților cu caracter cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, prevăzute la art. 2 alin. (3), este condiționată de informarea prealabilă a serviciului public de asistență socială, prin depunerea unei note de informare înainte de începerea efectivă a activității.

(2) Modelul notei de informare este prevăzut în anexa nr. 1.

Articolul 8

(1) Nota de informare este depusă de către părinți/reprezentantul legal al copilului la serviciul public de asistență socială de la domiciliul copilului.

(2) Nota de informare trebuie însoțită de următoarele documente:

a)copia certificatului de naștere al copilului sau, după caz, copia actului de identitate;

b)copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

c)copia actului de identitate al însoțitorului, după caz;

d)certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul este apt pentru a desfășura activitatea și, dacă este cazul, să conțină recomandări speciale privind condițiile prevăzute la art. 4 lit. c) și d);

e)aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de liberă practică, prin care să se precizeze dacă particularitățile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost informat, în funcție de vârstă și gradul de înțelegere, și este de acord cu participarea la activitate, precum și recomandări speciale privind condițiile prevăzute la art. 4 lit. c) și d);

f)avizul medicului de specialitate medicină sportivă pentru copiii care participă la activități sportive de performanță, inclusiv recomandări speciale privind condițiile prevăzute la art. 4 lit. c) și d);

g)adeverință din partea unității de învățământ preuniversitar la care este înscris copilul, pentru copiii care frecventează o formă de învățământ, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2, dacă activitatea este prestată în perioada programului școlar.

Articolul 9

(1) După încheierea contractului prevăzut la art. 2 părintele/reprezentantul legal are obligația de a transmite la serviciul public de asistență socială de la domiciliul copilului, în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea efectivă a activității, o copie certificat㠄conform cu originalul“ a acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul modificărilor ulterioare ale contractului.

Articolul 10

(1) Serviciul public de asistență socială centralizează trimestrial situația copiilor care prestează activități în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) Modelul centralizatorului este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Centralizatorul este transmis fiecărei direcții generale de asistență socială și protecția copilului din unitatea administrativ-teritorială în care copilul desfășoară activitatea, în primele 15 zile ale trimestrului pentru trimestrul anterior.

Articolul 11

(1) Echipa intersectorială locală pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, denumită în continuare EIL, care funcționează la nivel județean/de sector al municipiului București sub coordonarea direcției generale de asistență socială și protecția copilului, analizează datele transmise de către serviciul public de asistență socială și întocmește un plan de vizite la locurile de derulare a activităților aflate încă în desfășurare, în vederea verificării condițiilor.

(2) În vederea realizării vizitelor prevăzute la alin. (1), reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și membrii EIL au drept de acces la sediile unde organizatorul desfășoară activitatea cu copilul.

(3) În situația în care, ca urmare a vizitelor efectuate, reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și membrii EIL constată că sunt puse în pericol viața, sănătatea, dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului, prin nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 4, aceștia întocmesc un proces-verbal de constatare.

(4) Procesul-verbal de constatare se semnează de către reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și membrii EIL, cei ai organizatorului activității, precum și de către părintele care însoțește copilul sau, după caz, de către însoțitor. În situația în care reprezentantul organizatorului sau părintele/însoțitorul refuză să semneze, reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului consemnează refuzul în procesul-verbal de constatare.

Articolul 12

(1) Asigurarea educației sau a pregătirii profesionale a copilului, în perioada în care acesta prestează o activitate în domeniile prevăzute la art. 1, se realizează astfel:

a)în unitatea de învățământ preuniversitar la care este înscris copilul, în cazul în care copilul prestează o activitate cu durata sub 30 de zile calendaristice - durată care include timpul de transport și timpul de pauze;

b)într-o unitate de învățământ preuniversitar din județul în care își desfășoară activitatea, dacă durata activității este mai mare de 30 de zile calendaristice și se desfășoară într-o altă localitate decât cea de la domiciliul copilului.

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar prevăzută la alin. (1) lit. b) este desemnată de inspectoratul școlar pe a cărui rază teritorială copilul prestează activitatea, la sesizarea unității de învățământ preuniversitar la care este înscris copilul, cu acordul părintelui/reprezentantului legal.

(3) Desemnarea unității de învățământ preuniversitar se face ținând cont de asigurarea continuității nivelului și tipului de educație sau a pregătirii profesionale alese de părinți/reprezentantul legal.

(4) Unitatea de învățământ preuniversitar are următoarele responsabilități:

a)motivează absențele, dacă activitatea are loc în timpul orelor de curs, în baza unor documente justificative care să ateste participarea elevului la activitățile prevăzute în contractul de prestare de activități;

b)asigură un program de sprijinire a copilului pentru recuperarea cursurilor la care copilul a absentat motivat sau la care copilul are nevoie de sprijin didactic suplimentar din cauza prestării activității.

Articolul 13

(1) Sumele obținute de copil în urma prestării unei activități reglementate de prezenta hotărâre sunt administrate conform dispozițiilor

Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Dacă există suspiciuni cu privire la utilizarea de către părinți/reprezentanții legali a sumelor obținute de copil în alt scop decât cel al interesului superior al acestuia, reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului solicită părinților sau, după caz, reprezentantului legal al copilului să prezinte un raport cu privire la modul în care au administrat veniturile copilului obținute din activitățile prestate.

(3) Raportul se prezintă în termen de 30 de zile de la solicitare și cuprinde cel puțin următoarele informații: contractele încheiate în perioada raportată, activitățile pentru care au fost încheiate, sumele totale obținute și scopurile în care au fost folosite cu menționarea tipurilor de cheltuieli etc.

(4) În cazul în care părintele/reprezentantul legal refuză prezentarea raportului sau nu poate justifica utilizarea sumelor obținute de copil, direcția generală de asistență socială și protecția copilului poate sesiza instanța de tutelă. Dispozițiile

art. 151-155 și ale art. 501 și 502 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Articolul 14

(1) Organizatorul are obligația să pună la dispoziția părinților/reprezentantului legal informații suficiente privind natura activității, condițiile de desfășurare sau orice element care implică asumarea responsabilității acestora.

(2) Organizatorul are obligația de a asigura accesul la servicii medicale de specialitate pediatrică în vederea acordării asistenței medicale, atunci când situația o impune, pe timpul desfășurării activității în care sunt implicați copii.

(3) În situația copilului neînsoțit de părinți/reprezentantul legal, organizatorul este obligat să asigure menținerea periodică a contactului cu aceștia, conform prevederilor legislației în vigoare.

(4) Organizatorul este obligat să asigure copiilor accesul la cabine, vestiare, spații igienico-sanitare și spații de recreere și odihnă, special destinate acestora.

Articolul 15

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului îndeplinește următoarele atribuții:

a)monitorizează activitățile remunerate prestate de copii în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, organizate și desfășurate în raza sa de competență teritorială;

b)constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute la art. 17;

c)comunică semestrial Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție date și informații referitoare la copiii care prestează activități în condițiile prezentei hotărâri și la sancțiunile aplicate.

Articolul 16

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție stabilește modelul procesului-verbal de constatare a contravențiilor, care se aprobă prin decizie a președintelui și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 17

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a)nerespectarea prevederilor art. 4 de către organizator;

b)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) de către însoțitor;

c)nerespectarea prevederilor art. 7-9 de către părinte/ reprezentantul legal;

d)nerespectarea prevederilor art. 14 de către organizator.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:

a)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a) și c);

b)cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d);

c)cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei, cele prevăzute la lit. b).

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către persoanele împuternicite de directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului din județul sau sectorul municipiului București unde are loc activitatea în cauză. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul județului, respectiv la cel al sectorului municipiului București, unde are loc activitatea.

(4) Sancțiunea este dată prin dispoziția directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii ori comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzut de hotărâre, corespunzător faptei pentru care a fost sancționat, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Articolul 18

Prevederile referitoare la contravenții se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri și se completează cu dispozițiile

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 19

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție,

Gabriela Coman

p. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Ministrul culturii,

Alexandru-Vasile Oprean,

secretar de stat

Ministrul educației și cercetării științifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul tineretului și sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu 

ANEXA Nr. 1

NOTĂ DE INFORMARE

PARTEA I: Date despre copil și actele necesare (va fi completată de părinții/reprezentantul legal al copilului)

1. Copilul (numele și prenumele) ........ ................ ................ ............., născut la data de ........ ................, în localitatea........ ........ .............., județul/sectorul ............., CNP ........ ................ ............, cu domiciliul în localitatea ........ ........ ........., str. ........ nr. ........, bl. ......, sc. ....., ap. ......, județul/sectorul ..............., fiul/fiica lui (numele și prenumele tatălui) ........ ............... și al/a (numele și prenumele mamei) ........ ............. va presta următorul tip de activitate:

- activitate cultural-artistică  

- activitate sportivă de performanță  

- activitate de modeling        

- activitate de publicitate      

la data/în perioada specificată în partea a II-a lit. A pct. 4 a prezentei note de informare.

2. Declar pe propria răspundere:

► Copilul este însoțit la activitate (pentru activitățile în localitatea de domiciliu) de către:

 unul dintre părinți

 reprezentant legal

 altă persoană desemnată de părinți/reprezentant legal

Numele și prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........

Adresa și datele de contact ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

► Activitatea se desfășoară (pentru copiii care frecventează o unitate de învățământ preuniversitar):

 în timpul orelor de curs;

 în afara orelor de curs;

 în timpul vacanței (se va menționa numărul de zile).

3. Acte atașate:

 copia certificatului de naștere al copilului/actului de identitate

 copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal

 copia actului de identitate a însoțitorului

 certificat medical

 aviz psihologic

 avizul medicului de specialitate medicină sportivă (pentru copiii care participă la activități sportive de performanță)

 adeverință din partea unității de învățământ la care este înscris copilul

Numele și prenumele, semnătura pentru confirmarea celor declarate și consimțământul părților implicate:

Tatăl ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............

Mama ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

Reprezentantul legal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............

Copil cu vârsta peste 10 ani ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

Adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........

Telefon ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

Data ........ ................ ..........

PARTEA a II-a: Date privind activitatea pe care urmează să o presteze copilul, condițiile minim necesare și evaluarea riscurilor (va fi completată de organizator)

Declar pe propria răspundere:

A. Date privind activitatea pe care urmează să o presteze copilul

1. Date despre organizator (denumire, cod unic de înregistrare, licență, adresă, date de contact)

2. Denumirea și natura activității pentru care se înaintează nota de informare (se precizează inclusiv tipul repetițiilor/etapelor pregătitoare, respectiv repetițiile/antrenamentele)

3. Locul de desfășurare a activității (denumire, adresa, date de contact)

4. Data/Perioada de desfășurare a activității

5. Durata activității prestate de copil: (i) intervalul de timp în care se desfășoară activitatea (între ce ore, pentru fiecare repetiție/altă etapă pregătitoare în parte); (ii) durata pe zi (incluzând repetițiile sau orice alte etape pregătitoare, cu numărul de repetiții/etape pregătitoare pe zi); (iii) durata activității continue; (iv) numărul de zile pe săptămână.

6. Suma de bani cu care va fi remunerat copilul

7. Numele și prenumele însoțitorului (dacă nu este asigurat de părinți/reprezentant legal)

8. Adresa și datele de contact ale însoțitorului

Pentru situațiile în care copilul prestează activități în altă localitate decât cea de domiciliu

9. Adresa la care va fi cazat copilul

B. Alte condiții necesare pentru prestarea activității de către copii (se bifează)

Condiții minime

Da

Nu

10. Se asigură vestiare separate pentru copii.

11. Se asigură spații igienico-sanitare separate pentru copii.

12. Se asigură spațiu de odihnă și recreere pentru copii.

13. Se asigură masa copiilor.

14. Se asigură transportul copiilor.

C. Evaluarea riscurilor

15. Desfășurarea activității de către copil implică:

– Riscuri:

 de accidentare

 de îmbolnăvire

 alte riscuri, precizați

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............

– Efort fizic:

 mic

 mediu

 mare

 altele, precizați

– Poziție de lucru:

 ortostatică

 așezată

 aplecată

 mixtă

 altele, precizați

– Suprasolicitări osteo-musculo-articulare:

 da

 nu

Dac㠄da“, precizați

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............

– Manipulare de greutăți:

 da

 nu

Dac㠄da“, precizați caracteristicile maselor manipulate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ...........

........ ................ ............

– Suprasolicitări:

 vizuale

 auditive

 stres

– Iluminat:

 natural

 artificial

 mixt

– Alți factori, precizați: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........

........ ................ ........ ..........

16. Desfășurarea activității de către copil nu implică agenți, proceduri și condiții periculoase (prevăzute în

Hotărârea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii).

Numele și prenumele, semnătura organizatorului:

Data ........ ................ ................ ............

ANEXA Nr. 2

ANTET UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Nr. ........ .........../Data ........ ..............

ADEVERINȚĂ

în vederea desfășurării de activități în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling

Adeverim prin prezenta că am luat cunoștință despre intenția elevului (numele și prenumele) ........ ............., înscris la unitatea noastră de învățământ, grupa/clasa ........ ................ ........, de a presta activități reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 75/2015 în data/perioada ........ ................ ................ ........ ............, în cadrul unității (organizator) ........ ................ ........ ........, din localitatea ........ ................ ............... .

Având în vedere faptul că durata activității este sub 30 de zile calendaristice, unitatea noastră de învățământ asigură educația copilului și, după caz, motivarea absențelor și un program de sprijinire a elevului pentru recuperarea cursurilor.

Având în vedere faptul că activitatea se desfășoară în altă localitate decât cea de domiciliu al copilului și are o durată mai mare de 30 de zile calendaristice, vom sesiza Inspectoratul Școlar al Județului ........ cu privire la necesitatea asigurării educației pentru elevul mai sus menționat.*)

Director (semnătura)

........ ........ ............

Părinte/Reprezentant legal

........ ........ ...............

*) Se completează doar pentru copiii care prestează activități ce se desfășoară în altă localitate decât cea de domiciliu și au o durată mai mare de 30 de zile calendaristice.

ANEXA Nr. 3

Comuna/Orașul/Municipiul .......

Județul ........ ........ ...........

CENTRALIZATOR

cuprinzând copiii care prestează activități în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling

Trimestrul ....... anul ...........

Nr. crt.

Datele copilului

Domiciliul

Numele și prenumele părinților/ reprezentantului legal

Domiciliul părinților/reprezentanților legali

Activitatea

Însoțitorul

Datele despre organizator

Locul de desfășurare a activității (adresa)

Locul unde este cazat copilul (adresa)

Numele

Prenumele

CNP

Detalii adresă (strada nr., bl., sc., ap.)

Localitatea

Județul

mama

tatăl

(strada nr., bl., sc., ap.)

Localitatea

Județul

Tipul activității desfășurate

Perioada de desfășurare

Numele și prenumele însoțitorului

Calitate însoțitor

Denumirea

Codul unic de înregistrare

Adresa

Persoana de contact

Întocmit

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2015