la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

HOTĂRÂRE nr. 75 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Normei "Finanțarea cu dobândă subvenționată (NI-FIN-06-IX/0)"

MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 4 iulie 2014

 

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei "Finanțarea cu dobândă subvenționată (NI-FIN-06-IX/0)" și ținând seama de:
- Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
- Nota de aprobare nr. 89 din 17 iunie 2014 și Avizul de transmitere nr. 87 din 17 iunie 2014 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în ședința din ziua de 24 iunie 2014, hotărăște:

ART. 1
Se aprobă Norma "Finanțarea cu dobândă subvenționată (NI-FIN-06-IX/0)" prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 186/2013 pentru aprobarea Normei "Finanțarea cu dobândă subvenționată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VIII/0)", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 10 decembrie 2013; și
- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 31/2007 privind aprobarea nivelului ratei de subvenție și a plafonului inițial alocat pentru finanțările cu dobândă subvenționată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007.

Președintele
Comitetului Interministerial de Finanțări,
Garanții și Asigurări,
Enache Jiru

București, 24 iunie 2014.
Nr. 75.


ANEXĂ

NORMA
Finanțarea cu dobândă subvenționată (NI-FIN-06-IX/0)

Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată*1), cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului*2), cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis*3) [denumit în continuare Regulament (UE) nr. 1.407/2013].
______________
*1) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
*2) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.
*3) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.

CAP. I
Dispoziții generale

ART. 1
(1) Prezenta normă stabilește condițiile de acordare a finanțărilor cu dobândă subvenționată în cadrul unei scheme transparente de ajutor de minimis (denumită în continuare schemă), pentru perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
(2) Conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană.
ART. 2
(1) În cadrul schemei, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) acordă solicitanților finanțări cu dobândă subvenționată destinate creșterii competitivității acestora și susținerii mediului de afaceri românesc.
(2) Creditele includ o componentă de ajutor de minimis, sub forma subvenției de dobândă.
(3) În cazul creditului pentru femei antreprenor, ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenției de dobândă și a subvenției de garanție.
ART. 3
Pentru creditele acordate în cadrul schemei, EximBank acționează în numele și în contul statului, având și calitatea de furnizor de ajutor de stat.

CAP. II
Definiții

ART. 4
În sensul prezentei norme, următoarele noțiuni se definesc astfel:
a) credit cu dobândă subvenționată - creditul în lei acordat sub forma creditului de investiții/creditului pe obiect;
b) solicitant - întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari;
c) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
(i) o entitate deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte entități;
(ii) o entitate are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale unei alte entități;
(iii) o entitate are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei entități în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o entitate care este acționar sau membru al unei alte entități și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau membri ai acelei entități, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților entității respective.
Entitățile între care există oricare dintre relațiile descrise mai sus prin intermediul uneia sau a mai multor entități sunt considerate, de asemenea, o întreprindere unică;
d) IMM - persoane juridice încadrate în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
e) întreprindere mare - persoană juridică care nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi considerată IMM;
f) IMM nou-înființată (start-up) - IMM înregistrată la registrul comerțului cu cel mult 24 de luni înainte de data solicitării, care prezintă cel puțin o situație financiară semestrialăaanuală depusă la administrația financiară;
g) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000*4) al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;
_____________
*4) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000.

h) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
i) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;
j) rata de dobândă - rata dobânzii creditului contractat, al cărei nivel trebuie să se situeze peste nivelul minim al dobânzii stabilit de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.; rata de dobândă este fixă pe toată durata contractului de credit;
k) rata de subvenție - rata cu care se subvenționează rata dobânzii la creditul contractat, stabilită prin hotărâre a C.I.F.G.A.; orice modificare a ratei de subvenție se aprobă de către C.I.F.G.A. și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
l) rata de actualizare - rata de actualizare a fluxurilor de dobândă calculate pe toată durata de creditare, comunicată de Comisia Europeană și utilizată pentru stabilirea ex-ante a valorii ajutorului de minimis;
m) tranzacții imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;
n) transport rutier - transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

 

CAP. III
Bugetul și durata schemei

ART. 5
Sursa de finanțare a acestor operațiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, "fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea, cofinanțarea și refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale".
ART. 6
Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015 este următorul:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Fonduri pentru finanțări cu dobândă subvenționată (milioane lei)   │   15  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Ajutor de minimis pentru subvenție de dobândă (milioane lei)       │  2,5  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Ajutor de minimis pentru subvenție de garanție (milioane lei)      │  0,2  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Număr estimat de beneficiari                                       │   15  │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

CAP. IV 
    Criterii de eligibilitate

    ART. 7 
    (1) Un solicitant este eligibil pentru a beneficia de finanțare și implicit de ajutor de minimis în cadrul schemei dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
    a) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate*5), cu completările ulterioare;
__________
    *5) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

    b) nu s-a instituit procedura insolvenței prevăzută de legislația în vigoare;
    c) în cazul întreprinderilor mari, se încadrează cel puțin în categoria de performanță financiară D*6);
    d) figurează cu serviciul datoriei de tip A în baza de date a Centralei Riscului de Credit (C.R.C.)*7).
_________
    *6) Categoria de performanță financiară D reprezintă o situație comparabilă cu cea pentru care se conferă un rating de credit B-, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    *7) În cazul în care din verificarea C.R.C. rezultă existența unei sume restante, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a reglementat restanța, se consideră criteriul îndeplinit.

    În cazul în care la data depunerii cererii de finanțare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data semnării contractului de credit. În această situație, solicitantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere referitoare la modul de reglementare a restanțelor din C.R.C., iar aprobarea va conține condiții specifice privind semnarea contractului de credit;
    e) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat conform prevederilor legale în vigoare.
    În cazul în care la data depunerii cererii criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data semnării contractului de credit. În această situație, solicitantul va prezenta o declarație pe propria răspundere referitoare la modul de reglementare a datoriilor la buget, iar aprobarea va conține condiții specifice privind semnarea contractului de credit;
    f) prezintă garanții colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform reglementărilor interne ale EximBank, excluzând garanții ale statului;
    g) contribuie din surse proprii la finanțarea proiectului de investiții cu cel puțin 20% din costul total al acestuia; acest criteriu se aplică doar creditelor de investiții;
    h) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți (C.I.P.)*8);
__________
    *8) În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanțare, cu justificarea corespunzătoare.

    i) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;
    j) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală și cu EximBank;
    k) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de către EximBank, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanților care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost); în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 4 lit. c), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.
    (2) Pentru a beneficia de creditul pentru femei antreprenor, IMM va îndeplini și următoarele criterii:
    - peste 50% din acțiuni/părți sociale și drepturile de vot corespunzătoare sunt deținute de femei sau femeia acționaraasociat are și calitatea de administrator al IMM; și
    - IMM se încadrează în categoria de performanță financiară A sau B determinată în baza ultimelor două situații financiare depuse la administrația financiară.
    (3) O întreprindere mare este eligibilă pentru a beneficia de finanțare și implicit de ajutor de minimis în cadrul schemei doar pentru facilitatea prevăzută la art. 10 lit. c) - Credit pentru domenii prioritare.
    ART. 8 
    (1) Sunt eligibili pentru a fi selectați în cadrul schemei solicitanții care activează în toate sectoarele economice, cu excepția celor care solicită finanțări în lei pentru:
    a) pescuit și acvacultură, care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 104/2000;
    b) producția primară a produselor agricole;
    c) prelucrarea și comercializarea produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;
    - când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
    d) activități care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor din import;
    e) producția de armament;
    f) jocuri de noroc;
    g) comerț cu ridicata și cu amănuntul;
    h) producția și comerțul cu alcool și tutun;
    i) tranzacții imobiliare;
    j) achiziția de vehicule pentru transportul de persoane, cu o capacitate de până la 8 locuri;
    k) achiziția de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri de către solicitanții care desfășoară transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost;
    l) servicii de contabilitate, consultanță, alte activități similare, dacă finanțarea este destinată construiriiaachiziționării/ amenajării/renovării de imobile cu destinație de sedii sociale/puncte de lucru;
    m) activități de poștă și de curierat;
    n) publicitate și activități de studiere a pieței;
    o) activități de închiriere și leasing;
    p) activități de investigare și protecție.
    (2) Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activități legate de exportul către state terțe sau către alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutor legat direct de cantitățile exportate, ajutor destinat înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinat altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
    ART. 9 
    Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei norme, poate beneficia de finanțări cu dobândă subvenționată pentru sectoareleaactivitățile eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

    
CAP. V 
    Descrierea facilităților de finanțare

    ART. 10 
    În cadrul schemei, EximBank acordă următoarele tipuri de facilități:
    a) credit de dezvoltare pentru IMM - credit de investiții destinat finanțării proiectelor de investiții (incluzând o componentă de finanțare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului), având următoarele caracteristici:
    - valoarea creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;
    - perioada creditului: maximum 10 ani;
    - grad de acoperire cu garanții colaterale - minimum 100%;
    b) credit pentru capital de lucru pentru IMM - credit pe obiect destinat finanțării activității curente a IMM, cu excepția taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, având următoarele caracteristici:
    - valoarea creditului: maximum 300.000 euro, în echivalent lei;
    - perioada creditului: maximum un an;
    - grad de acoperire cu garanții colaterale - minimum 100%;
    c) credit pentru domenii prioritare - credit de investiții sau credit pe obiect destinat finanțării proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 96/2000, republicată, având următoarele caracteristici:
    - valoarea creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;
    - perioada de creditare: maximum 10 ani, în funcție de natura și de durata proiectului care face obiectul finanțării;
    - grad de acoperire cu garanții colaterale - minimum 100%;
    d) credit pentru femei antreprenor - credit de investiții sau credit pe obiect destinat finanțării proiectelor de investiții (incluzând o componentă de finanțare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului) și finanțării activității curente a IMM, cu destinație bine determinată (plata furnizorilor de materii prime și servicii, plata salariilor etc.), având următoarele caracteristici:
    - valoarea creditului: maximum 100.000 euro, în echivalent lei;
    - perioada creditului: maximum 5 ani pentru credit de investiții/un an pentru activitatea curentă;
    - garanții în cuantum redus - se solicită minimum 20% grad de acoperire cu garanții colaterale; pentru garantarea creditului se solicită numai garanția personală a cel puțin unuia dintre acționariaasociațiaadministratori, materializată prin avalizarea de către acționariaasociațiaadministratori și soții/soțiile acestora a unui bilet la ordin emis de solicitant.

 

    CAP. VI 
    Ajutorul de minimis

    ART. 11 
    (1) Pentru toate creditele menționate la art. 10, EximBank acordă ajutor de minimis sub forma subvenției de dobândă. În cazul creditului pentru femei antreprenor, ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenției de dobândă și subvenției de garanție.
    (2) Ajutorul de minimis sub forma subvenției de dobândă și a subvenției de garanție nu implică un transfer efectiv de fonduri către beneficiari.
    (3) Rata de subvenție este de 5 p.p. (puncte procentuale).
    ART. 12 
    (1) Valoarea ajutorului de minimis sub forma subvenției de dobândă se determină ex ante, pentru toată perioada de creditare, prin însumarea fluxurilor actualizate de dobândă aferente angajamentului total la data acordării creditului.
    (2) Actualizarea fluxurilor de dobândă se efectuează la momentul acordării creditului, folosind rata de referință comunicată de Comisia Europeană, conform formulei:

                                                nz(i;i-1)        1
    Subvenție dobândă = Σ sold(i;i-1) x r(s) x ─────────── x ────────── ,
                        i                          360          nz(i,0)
                                                                ───────
                                                          [1+r(a)] 360

unde:
Sold(i;i-1) = soldul zilnic al creditului (între data "i" de plată a dobânzii și data imediat anterioară "i-1" de plată a dobânzii);
nz(i;i-1) = perioada de fructificare a soldului creditului (numărul de zile calendaristice dintre data "i" de plată a dobânzii și data imediat anterioară "i-1" de plată a dobânzii);
nz(i:0) = perioada de actualizare (numărul de zile calendaristice dintre data "i" de plată a dobânzii și data de acordare a creditului);
r(s) = rata de subvenție;
r(a) = rata de referință (actualizare).
ART. 13
(1) Valoarea ajutorului de minimis pentru creditul pentru femei antreprenor se determină prin însumarea valorii subvenției de dobândă calculate conform prevederilor art. 12 alin. (2) cu echivalentul subvenției brute aferente exceptării de garanții colaterale reale.
(2) Echivalentul subvenției brute pentru garanție se determină conform următoarei formule:

Echivalent subvenție   80% x valoare credit(principal) x 200.000 Durata creditului

brută pentru garanție = ─────────────────────────────────────────x ───────────────
                                   1.500.000                          5 ani

ART. 14 
    (1) Valoarea maximă a ajutorului obținut de un solicitant în cadrul schemei nu poate să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul în curs.
    (2) Valoarea maximă a ajutorului obținut de un solicitant care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate să depășească echivalentul în lei a 100.000 euro pe durata a 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul în curs.

    
CAP. VII 
    Regula de cumul

    ART. 15 
    Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu:
    a) ajutorul de minimis acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 360/2012, în limita plafonului de minimis*9) prevăzut în acest regulament;
___________
    *9) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.


    b) ajutorul de minimis acordat în baza altor regulamente de minimis, cu condiția încadrării în plafonul prevăzut la art. 14.
    ART. 16 
    În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, verificarea încadrării în limita plafonului de minimis se face luând în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.
    ART. 17 
    În cazul în care solicitantul se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    ART. 18 
    (1) Ajutorul de minimis acordat de EximBank în baza prezentei scheme nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depășirea intensității maxime admise prevăzute în legislația specifică aplicabilă, după caz.
    (2) În acest sens, solicitanții care beneficiază de alt ajutor de stat pentru susținerea cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiții nu pot beneficia de finanțare cu dobândă subvenționată destinată finanțării acestor cheltuieli eligibile, în cazul în care, conform contractelor încheiate, ajutorul de stat este prevăzut a se acorda la nivelul intensității maxime menționate de legislația aplicabilă, indiferent de stadiul încasării efective a ajutorului.
    ART. 19 
    Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce EximBank a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza declarației pe propria răspundere privind ajutoarele de stat acordate solicitantului pentru aceleași cheltuieli eligibile, precum și cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice în cursul anului fiscal curent și al celor 2 ani fiscali anteriori.

    
CAP. VIII 
    Acordarea finanțărilor cu dobândă subvenționată

    ART. 20 
    (1) Cererea și documentația pentru acordarea finanțărilor cu dobândă subvenționată se depun la unitățile teritoriale ale EximBank și se înregistrează în Registrul unic al finanțărilor cu dobândă subvenționată, în ordinea cronologică a primirii dosarelor complete. Solicitările vor fi analizate și selectate în limita bugetului anual alocat schemei, în funcție de data și numărul înregistrării, pe principiul "primul venit, primul servit".
    (2) Solicitanții au obligația deschiderii unui cont curent la EximBank.
    ART. 21 
    Cererea de finanțare se analizează de EximBank conform reglementărilor sale interne și se aprobă de către C.I.F.G.A.
    ART. 22 
    Pentru finanțările cu dobândă subvenționată, solicitantul va plăti EximBank comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.
    ART. 23 
    În baza hotărârii C.I.F.G.A. de aprobare a finanțării cu dobândă subvenționată, EximBank va comunica în scris solicitantului valoarea ajutorului acordat (exprimat în echivalent subvenție brută) și caracterul de minimis al acestuia.

    
CAP. IX 
    Monitorizarea și raportarea ajutorului de minimis

    ART. 24 
    (1) În cazul în care se constată că au fost încălcate condițiile prevăzute de legislația în domeniul ajutorului de minimis, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării sau a rambursării.
    ART. 25 
    (1) În cazul în care, ulterior acordării finanțării cu dobândă subvenționată, se constată că solicitantul nu a respectat obligațiile contractuale stabilite, EximBank poate retrage acordarea subvenției de dobândă sau declara creditul scadent, cu toate dobânzile și celelalte sume datorate.
    (2) În cazul în care solicitantul nu achită datoriile sale față de EximBank, banca are dreptul să rezilieze de plin drept contractul de credit, fără intervenția instanțelor judecătorești. În acest sens, în termen de maximum 90 de zile de la data scadenței acestora, EximBank notifică solicitantul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, despre obligația de a restitui EximBank toate sumele datorate (comisioane, dobânzi, rate de credit etc.) în termen de 15 zile la data primirii notificării. În cazul neachitării de către solicitant a sumelor la termenul prevăzut în notificare, banca declară creditul scadent, cu toate dobânzile și celelalte sume datorate, și trece la executare silită.
    ART. 26 
    Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozițiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală și prevederilor normelor interne privind recuperarea creanțelor administrate de EximBank în numele și în contul statului.
    ART. 27 
    EximBank va păstra evidența ajutoarelor acordate în baza schemei și informațiile referitoare la acestea pe o perioadă de 10 ani de la data ultimei alocări specifice de ajutor în cadrul acesteia, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013.
    ART. 28 
    EximBank va transmite anual Consiliului Concurenței un raport cu privire la implementarea schemei în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.
    ART. 29 
    Beneficiarii de ajutor de minimis vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite, în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat.
    ART. 30 
    În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica prevederile referitoare la schemele de minimis prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și va transmite spre informare Consiliului Concurenței schema de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării.
    ART. 31 
    EximBank va furniza Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schema de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    
CAP. X 
    Dispoziții finale

    ART. 32 
    Data limită de semnare a contractelor de credit aferente finanțărilor aprobate în cadrul schemei este 30 iunie 2015.
    ART. 33 
    În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014