la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

HOTĂRÂRE nr. 73 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Normei privind compensarea parțială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0)

MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014

 

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind compensarea parțială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0) și ținând seama de:
- Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
- Nota de aprobare nr. 82 din 5 iunie 2014 și Avizul de transmitere nr. 80 din 5 iunie 2014 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în ședința din ziua de 24 iunie 2014, hotărăște:

ART. 1
Se aprobă Norma privind compensarea parțială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 45/2012 pentru aprobarea Normei privind compensarea parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 23 aprilie 2012.

Președintele Comitetului Interministerial
de Finanțări, Garanții și Asigurări,
Enache Jiru

București, 24 iunie 2014.
Nr. 73.


ANEXĂ

NORMĂ
privind compensarea parțială a dobânzii
(NI-CST-15-IV/0)

Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată*1), cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului*2), cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis*3) [denumit în continuare Regulament (UE) nr. 1.407/2013].
--------
*1) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
*2) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.
*3) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.

CAP. I
Dispoziții generale

ART. 1
(1) Prezenta normă stabilește condițiile de acordare a compensării parțiale a dobânzii în cadrul unei scheme transparente de ajutor de minimis (denumită în continuare schemă), pentru perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
(2) Conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană.
ART. 2
În cadrul schemei, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, compensează parțial dobânda plătită de solicitanți la creditele în lei, contractate de la bănci.
ART. 3
Pentru facilitățile acordate conform schemei, EximBank acționează în numele și în contul statului și are calitatea de furnizor de ajutor de stat.

CAP. II
Definiții

ART. 4
În sensul prezentei norme, următoarele noțiuni se definesc astfel:
a) solicitant - întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari;
b) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;
c) credit - creditul de investiții în lei, acordat de o bancă finanțatoare unui solicitant, ulterior datei de 1 ianuarie 2007, și care nu include:
1. creditul acordat pentru refinanțarea creditelor de investiții;
2. creditul acordat pentru retrofinanțarea investițiilor;
3. creditul acordat pentru investiții financiare (destinat achiziției de acțiuni/părți sociale, majorarea capitalului social al altor societăți etc.);
4. creditul de investiții acordat inițial în valută și al cărui sold a fost transformat în lei;
5. creditul de investiții în lei, supus unei operațiuni de înlocuire a expunerii, care a generat includerea dobânzilor restante și/sau penalizatoare în principalul creditului;
d) transport rutier - transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost;
e) tranzacții imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;
f) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000*4) al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;
-----------
*4) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000.

g) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
h) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

 

CAP. III
Bugetul și durata schemei

ART. 5
Sursa de finanțare a acestor operațiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, "fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea, cofinanțarea și refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale".
ART. 6
(1) Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015, defalcat pe trimestre, este următorul:

┌───────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│                       │     2014      │      2015     │
│                       ├─────┬────┬────┼─────┬────┬────┤
│                       │Total│ T3 │ T4 │Total│ T1 │ T2 │
├───────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Ajutor de minimis      │     │    │    │     │    │    │
│- milioane lei -       │    8│   4│   4│    8│   4│   4│
├───────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Număr estimat de       │     │    │    │     │    │    │
│beneficiari            │  250│ 125│ 125│  250│ 125│ 125│
└───────────────────────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┘

(2) Sumele neutilizate într-un trimestru se reportează în trimestrul următor. Sumele rămase disponibile la finele trimestrului IV se reportează la bugetul pentru anul următor.

CAP. IV
Criterii de eligibilitate

ART. 7
Un solicitant este eligibil pentru a beneficia de compensarea parțială a dobânzii și implicit de ajutor de minimis în cadrul schemei dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
a) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenței;
b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală și cu EximBank;
c) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;
d) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de către EximBank, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanților care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost); în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 4 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
e) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat conform prevederilor legale în vigoare.
Solicitanții care, la data depunerii cererii, înregistrează sume de recuperat care acoperă datoriile restante și care au solicitat restituirea/compensarea pot prezenta, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de compensare, documentele emise de organul fiscal competent care atestă reglementarea datoriilor restante. Neprezentarea acestor documente în termenul menționat determină încadrarea solicitării ca fiind neeligibilă și restituirea dosarului de compensație de dobândă;
f) din verificarea bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) rezultă un serviciu al datoriei de tip A*5); în cazul în care din verificarea C.R.C. rezultă existența unei sume restante, iar solicitantul compensației prezintă documente din care să reiasă că a reglementat restanța, se consideră criteriul îndeplinit.
----------
*5) Conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, ratele de credit sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv.

ART. 8
(1) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul schemei creditele de investiții acordate pentru proiecte din sectorul/domeniul:
a) pescuitului și acvaculturii, acoperite de Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
b) producției primare a produselor agricole;
c) prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de operatorii economici respectivi;
- când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
d) activităților care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor din import;
e) achiziționării de vehicule pentru transport rutier de mărfuri de către solicitanții care desfășoară activitate de transport rutier;
f) producției de armament;
g) jocurilor de noroc;
h) producției și comerțului cu alcool și tutun;
i) tranzacțiilor imobiliare;
j) achiziției de vehicule pentru transport de persoane, cu o capacitate de până la 8 persoane;
k) serviciilor de contabilitate, consultanță, altor activități similare, dacă finanțarea este destinată construiriiaachiziționării/ amenajării/renovării de imobile cu destinație de sedii sociale/puncte de lucru;
l) activităților de poștă și de curierat;
m) publicității și activității de studiere a pieței;
n) activităților de închiriere și leasing;
o) activităților de investigare și protecție.
(2) Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activități legate de exportul către state terțe sau către alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutor legat direct de cantitățile exportate, ajutor destinat înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinat altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
ART. 9
Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei norme, poate beneficia de compensare parțială a dobânzii pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

CAP. V
Descrierea măsurii de sprijin

ART. 10
Schema are ca scop reducerea cheltuielilor cu dobânda pentru creditele în lei contractate de solicitanți de la bănci.
ART. 11
(1) Compensația de dobândă reprezintă maximum 50% din dobânda curentă plătită la credit în trimestrul anterior solicitării de compensare.
(2) Solicitantul poate cere compensarea parțială a dobânzii pentru unul sau mai multe contracte de credit, cu respectarea prevederilor prezentei norme.
(3) Nu se compensează dobânzile restante sau penalizatoare.
ART. 12
Valoarea maximă a ajutorului obținut de un solicitant în cadrul schemei nu poate să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanților care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) pe durata a 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs).
ART. 13
(1) Solicitantul poate beneficia de compensarea parțială a dobânzii doar pentru trimestrul calendaristic anterior solicitării, cu respectarea prevederilor cap. VI.
(2) Compensarea parțială a dobânzii se acordă doar pentru trimestrele calendaristice în care solicitantul întrunește condițiile stipulate în prezenta normă. Refuzul de acordare a compensației aferente unui anumit trimestru calendaristic nu exclude posibilitatea ca solicitantul să ceară și să primească compensarea dobânzii plătite, aferentă trimestrelor calendaristice în care întrunește condițiile de acordare.

CAP. VI
Regula de cumul

ART. 14
Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu:
a) ajutorul de minimis acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 360/2012, în limita plafonului de minimis*6) prevăzut în acest regulament;
---------
*6) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

b) ajutorul de minimis acordat în baza altor regulamente de minimis, cu condiția încadrării în plafonul prevăzut la art. 12.

ART. 15
În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, verificarea încadrării în limita plafonului de minimis se face luând în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.
ART. 16
În cazul în care solicitantul se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
ART. 17
(1) Ajutorul de minimis acordat de EximBank în baza prezentei scheme nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depășirea intensității maxime admise prevăzute în legislația specifică aplicabilă, după caz.
(2) În acest sens, solicitanții care beneficiază de alt ajutor de stat pentru susținerea cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiții nu pot beneficia de compensație de dobândă pentru creditul de investiții destinat finanțării acestor cheltuieli eligibile, în cazul în care, conform contractelor încheiate, ajutorul de stat este prevăzut a se acorda la nivelul intensității maxime menționate de legislația aplicabilă, indiferent de stadiul încasării efective a ajutorului.
ART. 18
Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce EximBank a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza declarației pe propria răspundere privind ajutoarele stat acordate solicitantului pentru aceleași cheltuieli eligibile, precum și cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, după caz, în cursul anului fiscal curent și al celor 2 ani fiscali anteriori.

CAP. VII
Acordarea compensației de dobândă

ART. 19
(1) În vederea analizării solicitării de acordare a compensației de dobândă, solicitanții vor depune la EximBank documentația, cuprinzând:
a) cererea de acordare a compensației de dobândă;
b) situația dobânzilor plătite la credit, întocmită pentru fiecare contract de credit și avizată de banca finanțatoare;
c) declarația pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat acordate solicitantului pentru aceleași cheltuieli eligibile, precum și cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, după caz, în cursul anului fiscal curent și al celor 2 ani fiscali anteriori;
d) acordul de consultare a C.R.C.;
e) certificatul de atestare fiscală, la zi, și certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului, la zi;
f) copia contractului/contractelor de credit pentru care solicită compensația de dobândă, împreună cu toate actele adiționale la acestaaacestea;
g) dovada plății comisionului de înregistrare a cererii de acordare a compensației de dobândă;
h) lista persoanelor împuternicite să semneze Convenția de acordare a compensației de dobândă;
i) alte documente specifice solicitate de EximBank, în funcție de specificul finanțării pentru care se solicită compensația de dobândă.
(2) Informațiile și declarațiile furnizate de solicitant stau la baza stabilirii de către EximBank a valorii compensației de dobândă.
ART. 20
(1) Cererea și documentația necesare pentru acordarea compensării parțiale a dobânzii se depun la sediul unităților teritoriale ale EximBank ulterior încheierii fiecărui trimestru calendaristic; nu se acceptă transmiterea cererii și a documentației prin poștă.
(2) Termenul-limită de depunere a solicitărilor este de 5 zile lucrătoare, începând cu data de 15 a primei luni din trimestrul calendaristic.
ART. 21
Pentru obținerea compensării parțiale a dobânzii, solicitantul va plăti comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.
ART. 22
EximBank va analiza solicitarea de compensare parțială a dobânzii pe următoarele coordonate:
- urmărirea încadrării solicitării de compensație în criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta normă;
- verificarea încadrării în plafonul de minimis, respectiv suma totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului/ întreprinderii unice într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv compensarea parțială a dobânzii acordată prin EximBank, nu trebuie să depășească plafonul de minimis stabilit la art. 12;
- stabilirea punctajului aferent solicitărilor de compensație de dobândă;
- calcularea valorii compensației, aferentă perioadei pentru care se solicită, conform următoarei formule:
Compensația = maximum 50% x dobânda plătită
ART. 23
Solicitările pentru acordarea compensării dobânzii vor fi selectate în limita bugetului trimestrial alocat schemei, în ordine descrescătoare a punctajului aferent fiecărui contract de credit, stabilit pe baza matricei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. În cazul în care se obține punctaj egal, selecția se face în ordinea depunerii la EximBank a dosarelor complete și eligibile.
ART. 24
(1) Acordarea compensației se aprobă de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (C.I.F.G.A.).
(2) În baza hotărârii C.I.F.G.A. de aprobare a solicitării de compensare parțială a dobânzii, EximBank va comunica beneficiarului de compensare valoarea maximă a ajutorului acordat și caracterul de minimis al acestuia.
(3) Plata compensației se face în lei.

 

CAP. VIII
Monitorizarea și raportarea ajutorului de minimis

ART. 25
(1) În cazul în care, ulterior acordării compensării parțiale de dobândă, se constată că au fost încălcate condițiile prevăzute de legislația în domeniul ajutorului de minimis, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului sub formă de compensare parțială de dobândă.
(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozițiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală și prevederilor normelor interne privind recuperarea creanțelor administrate de EximBank în numele și în contul statului.
ART. 26
EximBank va păstra evidența ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme și informațiile referitoare la acestea pe o perioadă de 10 ani de la data ultimei alocări specifice de ajutor în cadrul acesteia, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
ART. 27
EximBank va transmite anual Consiliului Concurenței un raport cu privire la implementarea schemei în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.
ART. 28
Beneficiarii de ajutor de minimis vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite, în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat.
ART. 29
În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica prevederile referitoare la schemele de minimis prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și va transmite spre informare Consiliului Concurenței schema de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării.
ART. 30
EximBank va furniza Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schema de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

CAP. IX
Dispoziții finale

ART. 31
În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.
ART. 32
Prezenta normă se aplică începând cu solicitările de compensare parțială a dobânzii ce se vor depune la EximBank în luna iulie 2014, pentru dobânda plătită aferentă trimestrului II din anul 2014.
ART. 33
În cazul în care compensațiile de dobândă aprobate în luna iunie 2014, în baza prevederilor Normei privind compensarea parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-III/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 45/2012, nu se plătesc până la data de 30 iunie 2014, bugetul prevăzut la art. 6 alin. (1) pentru trimestrul III din anul 2014 va fi suplimentat cu suma de 3 milioane lei.

ANEXĂ
la normă

MATRICE
pentru determinarea punctajului aferent
solicitărilor de compensații de dobândă

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Nr. │                       Indicator/Caracteristică                  │Punctaj│
│crt.│                                                                 │       │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤
│   1│Domeniul de activitate*) corespunzător proiectului susținut prin         │
│    │acordarea compensației de dobândă                                        │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│    │                              Industrie                          │       │
│    │                            Secțiunile B-D                       │   4   │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│    │                             Construcții                         │       │
│    │                             Secțiunea F                         │   3   │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│    │                          Comerț și servicii                     │       │
│    │                             Secțiunea G                         │   2   │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│    │                       Hoteluri și restaurante                   │       │
│    │                             Secțiunea I                         │   1   │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│    │                                Altele                           │   0   │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤
│   2│Activitatea de export a solicitantului [ponderea**) exporturilor în total│
│    │cifră de afaceri]                                                        │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│    │                             Mai mult de 50%                     │   5   │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│    │                             Mai puțin de 50%                    │   2   │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│    │                        Nu are activitate de export              │   0   │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤
│   3│Tipul investiției                                                        │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│    │                    Investiție de modernizare/extindere          │   2   │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│    │                          Investiție de înlocuire                │   1   │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│    │                           Alt tip de investiție                 │   0   │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤
│   4│Proiectul de investiții contribuie la protecția mediului                 │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│    │                                   Da                            │   1   │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│    │                                   Nu                            │   0   │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│                                      TOTAL:                          │maximum│
│                                                                      │   12  │
│                                                                      │ puncte│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

*) Secțiunea CAEN conform anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.
**) La 31 decembrie 20.. (anul anterior solicitării).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014