la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

HOTĂRÂRE nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență

MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 28 iulie 2014 

 

EMITENT: GUVERNUL 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă conținutul și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență, înmatriculați în anul I de studii începând cu anul universitar 2011-2012, prevăzute în anexele nr. 1-9.
    ART. 2
    Actele de studii care se eliberează în sistemul național de învățământ superior pentru absolvenții ciclului I - studii universitare de licență, care au fost înmatriculați în anul I de studii începând cu anul universitar 2011-2012, sunt următoarele:
    a) Diploma de licență;
    b) Diploma de inginer;
    c) Diploma de urbanist.
    ART. 3
    Diploma de licență, diploma de inginer și diploma de urbanist sunt însoțite de suplimentul la diplomă, în condițiile legii.
    ART. 4
    Instituțiile de învățământ superior care asigură școlarizarea pot elibera, la cerere, și suplimentul la diplomă în format europass. Suplimentul Europass la diplomă, precum și normele de completare sunt prevăzute în anexa nr. 10.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                   PRIM-MINISTRU
                VICTOR-VIOREL PONTA

                          Contrasemnează:
                         ────────────────
                 Ministrul educației naționale,
                        Remus Pricopie

           Ministrul delegat pentru învățământ superior,
         cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
                      Mihnea Cosmin Costoiu

                p. Ministrul muncii, familiei,
                      protecției sociale
                și persoanelor vârstnice,
                   Teodor Codrin Scutaru,
                    secretar de stat


    București, 23 iulie 2014.
    Nr. 607.

 

    ANEXA 1

  ROMÂNA
                        MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
                                                          ┌────────────┐
                                                          │      │
    Seria ............ Nr. ...............        │   Loc  │
                                                          │  pentru  │
                                  DIPLOMĂ         │ fotografie │
                                    DE          │      │
                                  LICENȚĂ         └────────────┘
                                                        (T.S.)

    ...........................................................................
    ..........................................................................,
    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licență și a
    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .............,
    la propunerea .............................................................

                                conferă

    D.........................................................................,
    născut ......... în anul ........, luna ..........., ziua ................,
    în localitatea ...........................................................,
    județul/sectorul .........................................................,
    țara .....................................................................,
    absolvent .................... a .........................................,
    titlul de .................................................................
    în domeniul de studii .....................................................
    programul de studii .......................................................
    forma de învățământ ........., durata studiilor ........... ani ..........,
    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)....................

    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.


                  RECTOR,              DECAN,
       L.S.

                            SECRETAR ȘEF,

    Nr. ................ din .............................

    Diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ

ANEXA 2

  ROMÂNIA
                          MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

    Seria .......... Nr. .......
                                                          ┌────────────┐
                                                          │      │
                                DIPLOMĂ          │   Loc  │
                                  DE           │  pentru  │
                                LICENȚĂ          │ fotografie │
                                                          │      │
                                                          └────────────┘
                                                        (T.S.)

    ..........................................................................
    ......................................................................*1),
    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licență și a
    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .............
    la propunerea ............................................................
    ......................................................................*2),

                                      conferă

    D.....................................................................*3),
    născut ....... în anul ......., luna ............, ziua .................,
    în localitatea ..........................................................,
    județul/sectorul ........................................................,
    țara ....................................................................,
    absolvent ......... a ...............................................*4),
    titlul de ................................................................
    ......................................................................*5),
    în domeniul de studii ................................................*6),
    programul de studii ..................................................*7),
    forma de învățământ ..........*8), durata studiilor .............. ani*9),
    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)...............*10)

    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.


              RECTOR*11),             DECAN*12),

    L.S.

                            SECRETAR ȘEF*13),


    Nr. ....... din ............*14)   Semnătura titularului ............

    Diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ

    *1) Denumirea instituției de învățământ superior la care s-a susținut examenul de finalizare a studiilor și care eliberează diploma de licență.
    *2) Denumirea facultății care a organizat examenul de finalizare a studiilor.
    *3) Doamnei, domnului (după caz), numele, inițiala/inițialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) și prenumele titularului.
    *3) Doamnei, domnului (după caz), numele, inițiala/inițialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) și prenumele titularului.
    *4) Denumirea instituției de învățământ superior și a facultății/departamentului care au asigurat școlarizarea.
    *5) Conform legislației în vigoare;
    *6), *7)Denumirile domeniului și programului de studii urmate de absolvent, conform reglementărilor legale în vigoare la data înmatriculării în anul I de studii.
    *8), *9), *10) Se vor specifica forma de învățământ, durata studiilor și numărul de credite stabilite prin reglementările în vigoare pentru programul de studii urmat.
    *11) Semnătura rectorului instituției de învățământ superior.
    *12) Semnătura decanului facultății.
    *13) Semnătura secretarului șef al instituției de învățământ superior.
    *14) Numărul curent din registrul de evidență a actelor de studii și data eliberării.

 

ANEXA 3

 ROMÂNIA
                          MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

    Seria .......... Nr. .......
                                                          ┌────────────┐
                                                          │      │
                                DIPLOMĂ          │   Loc  │
                                  DE           │  pentru  │
                                INGINER          │ fotografie │
                                                          │      │
                                                          └────────────┘
                                                        (T.S.)

    ..........................................................................
    .........................................................................,
    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licență și a
    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea ............,
    la propunerea ...........................................................,

                                   conferă

    D.........................................................................
    născut ....... în anul ..........., luna .........., ziua ...............,
    în localitatea ..........................................................,
    județul/sectorul ........................................................,
    țara ....................................................................,
    absolvent .......... a ..................................................,
    titlul de ...............................................................,
    în domeniul de studii ...................................................,
    programul de studii .....................................................,
    forma de învățământ ............, durata studiilor ......... ani ....... ,
    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)....................

    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.


             RECTOR,               DECAN,
       L.S.

                           SECRETAR ȘEF,

    Nr. ............... din ........................

    Diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ

ANEXA 4

ROMÂNIA
                          MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

    Seria .......... Nr. .......
                                                          ┌────────────┐
                                                          │      │
                                DIPLOMĂ          │   Loc  │
                                  DE           │  pentru  │
                                INGINER          │ fotografie │
                                                          │      │
                                                          └────────────┘
                                                        (T.S.)

    ..........................................................................
    ......................................................................*1),
    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licență și a
    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .............
    la propunerea ............................................................
    ......................................................................*2),

                                      conferă

    D.....................................................................*3),
    născut ....... în anul ......., luna ............, ziua .................,
    în localitatea ..........................................................,
    județul/sectorul ........................................................,
    țara ....................................................................,
    absolvent ......... a ...............................................*4),
    titlul de ................................................................
    ......................................................................*5),
    în domeniul de studii ................................................*6),
    programul de studii ..................................................*7),
    forma de învățământ ..........*8), durata studiilor .............. ani*9),
    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)...............*10)

    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.


              RECTOR*11),             DECAN*12),

    L.S.

                            SECRETAR ȘEF*13),

    Nr. ....... din ............*14)   Semnătura titularului ............

    Diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ

    *1) Denumirea instituției de învățământ superior la care s-a susținut examenul de finalizare a studiilor și care eliberează diploma de inginer.
    *2) Denumirea facultății care a organizat examenul de finalizare a studiilor.
    *3) Doamnei, domnului (după caz), numele, inițiala/inițialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) și prenumele titularului.
    *3) Doamnei, domnului (după caz), numele, inițiala/inițialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) și prenumele titularului.
    *4) Denumirea instituției de învățământ superior și a facultății/departamentului care au asigurat școlarizarea.
    *5) Conform legislației în vigoare;
    *6), *7)Denumirile domeniului și programului de studii urmate de absolvent, conform reglementărilor legale în vigoare la data înmatriculării în anul I de studii.
    *8), *9), *10) Se vor specifica forma de învățământ, durata studiilor și numărul de credite stabilite prin reglementările în vigoare pentru programul de studii urmat.
    *11) Semnătura rectorului instituției de învățământ superior.
    *12) Semnătura decanului facultății.
    *13) Semnătura secretarului șef al instituției de învățământ superior.
    *14) Numărul curent din registrul de evidență a actelor de studii și data eliberării.

ANEXA 5

 ROMÂNIA
                          MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

    Seria .......... Nr. .......
                                                          ┌────────────┐
                                                          │      │
                                DIPLOMĂ          │   Loc  │
                                  DE           │  pentru  │
                                URBANIST         │ fotografie │
                                                          │      │
                                                          └────────────┘
                                                        (T.S.)

    ..........................................................................
    .........................................................................,
    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licență și a
    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea ............,
    la propunerea ...........................................................,

                                   conferă

    D.........................................................................
    născut ....... în anul ..........., luna .........., ziua ...............,
    în localitatea ..........................................................,
    județul/sectorul ........................................................,
    țara ....................................................................,
    absolvent .......... a ..................................................,
    titlul de ...............................................................,
    în domeniul de studii ...................................................,
    programul de studii .....................................................,
    forma de învățământ ............, durata studiilor ......... ani ....... ,
    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)....................

    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.


             RECTOR,               DECAN,
       L.S.

                           SECRETAR ȘEF,

    Nr. ............... din ........................

    Diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ

 

ANEXA 6

  ROMÂNIA
                          MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

    Seria .......... Nr. .......
                                                          ┌────────────┐
                                                          │      │
                                DIPLOMĂ          │   Loc  │
                                  DE           │  pentru  │
                                URBANIST         │ fotografie │
                                                          │      │
                                                          └────────────┘
                                                        (T.S.)

    ..........................................................................
    ......................................................................*1),
    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licență și a
    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .............
    la propunerea ............................................................
    ......................................................................*2),

                                      conferă

    D.....................................................................*3),
    născut ....... în anul ......., luna ............, ziua .................,
    în localitatea ..........................................................,
    județul/sectorul ........................................................,
    țara ....................................................................,
    absolvent ......... a ...............................................*4),
    titlul de ................................................................
    ......................................................................*5),
    în domeniul de studii ................................................*6),
    programul de studii ..................................................*7),
    forma de învățământ ..........*8), durata studiilor .............. ani*9),
    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)...............*10)

    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.


              RECTOR*11),             DECAN*12),

    L.S.

                            SECRETAR ȘEF*13),

    Nr. ....... din ............*14)   Semnătura titularului ............

    Diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ

    *1) Denumirea instituției de învățământ superior la care s-a susținut examenul de finalizare a studiilor și care eliberează diploma de urbanist.
    *2) Denumirea facultății care a organizat examenul de finalizare a studiilor.
    *3) Doamnei, domnului (după caz), numele, inițiala/inițialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) și prenumele titularului.
    *3) Doamnei, domnului (după caz), numele, inițiala/inițialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) și prenumele titularului.
    *4) Denumirea instituției de învățământ superior și a facultății/departamentului care au asigurat școlarizarea.
    *5) Conform legislației în vigoare;
    *6), *7)Denumirile domeniului și programului de studii urmate de absolvent, conform reglementărilor legale în vigoare la data înmatriculării în anul I de studii.
    *8), *9), *10) Se vor specifica forma de învățământ, durata studiilor și numărul de credite stabilite prin reglementările în vigoare pentru programul de studii urmat.
    *11) Semnătura rectorului instituției de învățământ superior.
    *12) Semnătura decanului facultății.
    *13) Semnătura secretarului șef al instituției de învățământ superior.
    *14) Numărul curent din registrul de evidență a actelor de studii și data eliberării.    

ANEXA 7

 REZULTATELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│       Proba                │  Nota  │  Nr.   │
│                         │   /   │ credite*3) │
│                         │  Media  │(ECTS/SECT) │
├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│                         │      │       │
│1. Cunoștințe fundamentale și de specialitate   │      │       │
│                         │      │       │
│                         │      │       │
│                         │      │       │
│                         │      │       │
│                         │(în cifre și│       │
│                         │ litere)  │       │
├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│                         │      │       │
│2. Lucrarea de licență / Proiectul de diplomă   │      │       │
│                         │      │       │
│                         │      │       │
│                         │      │       │
│                         │      │       │
│                         │(în cifre și│       │
│                         │ litere)  │       │
├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┘
│                         │      │
│ Media examenului de finalizare a studiilor    │      │
│                         │      │
│                         │(în cifre și│
│                         │ litere)  │
└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


           DECAN*1),
                                         SECRETAR ȘEF FACULTATE*2),

     _________________________________________________________________
     Media examenului de finalizare a studiilor se calculează ca medie
aritmetică a probelor, cu două zecimale, fără rotunjire.

--------
    *1) Semnătura decanului facultății
    *2) Semnătura secretarului șef al facultății
    *3) Numărul de credite alocate examenului de finalizare a studiilor.

ANEXA 8

    NOTĂ(CTCE)
    Suplimentul la diplomă se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 545 din 28 iulie 2014, la paginile 15-19 (a se vedea imaginile asociate).

    ANEXA 9

                                     NORME
                    de completare a Suplimentului la diplomă

    (1) Secțiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesită înscrierea următoarelor date: numele de familie la naștere, numele de familie după căsătorie (dacă este cazul), inițiala/inițialele tatălui sau aaale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data nașterii, locul nașterii, număr matricol și, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identității posesorului diplomei), precum și anul înmatriculării în instituția de învățământ superior.
    (2) Secțiunea 2 "Informații privind calificarea", în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: denumirea calificării și (dacă este cazul) titlul acordat (după susținerea examenului de finalizare a studiilor), care este de nivel licență, respectiv bachelor, domeniul de studii, programul de studii, numele și statutul instituției de învățământ superior care eliberează diploma (prin statut înțelegându-se dacă instituția este publică sau privată, acreditată, în conformitate cu legislația în vigoare), facultatea care a organizat examenul de finalizare, numele și statutul instituției de învățământ superior și ale facultății (dacă diferă de 2.3a) care administrează studiile și limba(ile) de studiu/examinare.
    (3) Secțiunea 3 "Informații privind nivelul calificării" prezintă acele mențiuni care permit încadrarea corectă a calificării obținute, coroborat cu prezentarea din secțiunea 8. Prin urmare, aici sunt incluse: nivelul calificării; durata oficială a programului de studii care conduce la certificarea respectivei calificări și numărul de credite de studii transferabile, precum și condițiile de acces. Studiile universitare de licență finalizate corespund nivelului 6 atât din Cadrul național al calificărilor (CEC), cât și din Cadrul european al calificărilor (EQF), deci se va face mențiunea "licență", respectiv "bachelor" cu indicarea nivelului de calificare 6 CNC și 6 EQF.
    (4) Secțiunea 4 "Informații privind curriculumul și rezultatele obținute" cuprinde: forma de învățământ (cu frecvență, cu frecvență redusă, la distanță); rezultatele învățării asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 152 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor), precum și a actelor normative subsecvente; detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultății, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitățile de studiu obligatorii, opționale și facultative, numărul total de ore, notele obținute, numărul de credite de studiu transferabile obținute și media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menționarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10). Se recomandă instituțiilor de învățământ superior să menționeze distribuția propriilor absolvenți, pe niveluri de performanță, astfel încât titularul diplomei să poată fi corect clasificat în cadrul promoției sale. Ierarhizarea se poate realiza, pentru toți absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiuneaaanul universitar/promoția respectivă.
    La pct. 4.2 se vor înscrie rezultatele învățării, exprimate prin competențe profesionale și transversale, conform grilei 1 și grilei 1bis elaborate conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.703/2011 privind implementarea Cadrului național al calificărilor din învățământul superior și descrierii calificărilor înscrise în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
    (5) Secțiunea 5 "Informații suplimentare" prezintă mențiuni în cazul titularilor care au efectuat o parte din studiile universitare într-o altă instituție de învățământ superior, din țară sau străinătate, precum și alte mențiuni privind școlarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale școlarității, transferuri, mobilități etc.). Pentru cetățenii străini se va indica documentul care permite admiterea la studii. De asemenea, în această secțiune se pot menționa alte acte de studii obținute în baza unor acorduri instituționale, precum și informații privind modulul de pregătire psihopedagogică, direcții de aprofundare obținute pe parcursul acestor studii prin discipline/pachete de discipline opționale etc.
    În situația în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaționale, trebuie menționat în această secțiune. Se recomandă să se indice o adresă de contact, poștală sau electronică, pentru informații suplimentare cu privire la suplimentul la diplomă emis.
    (6) Secțiunea 6 "Informații privind drepturile conferite de calificare și de titlu" (dacă este cazul) se referă la accesul la continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare și la statutul profesional.
    (7) Secțiunea 7 "Legalitatea suplimentului" cuprinde: funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior (rector, decan, secretar șef universitate, secretar șef facultate); elemente de siguranță (numărul și data eliberării), iar în continuare se va menționa numărul de pagini pe care îl conține suplimentul la diplomă și se va aplica ștampila sau sigiliul oficial al instituției de învățământ superior care a asigurat școlarizarea titularului. Sigiliul oficial al instituției, aplicat la pct. 7.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.).
    (8) Secțiunea 8 "Informații privind sistemul național de învățământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învățământ din România, precum și o descriere a sistemului de învățământ superior, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

    ANEXA 10

    NOTĂ(CTCE)
    Suplimentul Europass la diplomă se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 545 din 28 iulie 2014, la paginile 21-22 (a se vedea imaginile asociate).

                                     NORME
               de completare a Suplimentului Europass la diplomă


    (1) Secțiunea 1 "Date de identificare a titularului" cuprinde următoarelor date: 1.1: Nume de familie la naștere, inițiala/inițialele tatălui sau alaale mamei (dacă tatăl este necunoscut); 1.2: Prenume; 1.3: Data nașterii; 1.4: Codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identității posesorului diplomei) și, după caz, număr matricol.
    (2) Secțiunea 2 "Informații privind calificarea", în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: 2.1: Denumirea calificării și (dacă este cazul) titlul acordat, care este de nivel licență, respectiv bachelor; 2.2: Domeniul de studii; 2.3: Numele și statutul instituției de învățământ superior care acordă diploma (prin statut înțelegându-se dacă instituția este publică sau privată, acreditată, în conformitate cu legislația în vigoare); 2.4: Numele și statutul instituției de învățământ superior (dacă diferă de 2.3) care a asigurat școlarizarea și 2.5: Limba(ile) de studiu/examinare.
    (3) Secțiunea 3 "Informații privind nivelul calificării" prezintă acele mențiuni care permit încadrarea corectă a calificării obținute, coroborat cu prezentarea din secțiunea 8. Prin urmare, aici sunt incluse: 3.1: Nivelul calificării, conform CNC; 3.2: Durata oficială a programului de studiu care conduce la certificarea respectivei calificări și 3.3 Criteriile de admitere. Studiile universitare de licență finalizate corespund nivelului 6 atât din Cadrul național al calificărilor (CNC), cât și din Cadrul european al calificărilor (EQF), 6 CNC și 6 EQF.
    (4) Secțiunea 4 "Informații privind programul de studii și rezultatele obținute" cuprinde: 4.1: Forma de învățământ (cu frecvență, cu frecvență redusă, la distanță); 4.2: Cerințele programului - se vor înscrie rezultatele învățării, exprimate prin competențe; 4.3: Detalii asupra programului absolvit (conform Registrului matricol al facultății, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitățile de studiu obligatorii, opționale și facultative, numărul total de ore, notele obținute, numărul de credite de studiu transferabile obținute și media de promovare a studiilor; 4.4: Sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menționarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10); 4.5: Media finală obținută - va fi specificată în limba română. Se recomandă instituțiilor de învățământ superior să menționeze distribuția propriilor absolvenți, pe niveluri de performanță, astfel încât titularul diplomei să poată fi corect clasificat în cadrul promoției sale.
    (5) Secțiunea 5 "Informații privind drepturile conferite de calificare" cuprinde 5.1: Accesul la continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare și 5.2 Statutul profesional (de exemplu, în cazul parcurgerii modulului de pregătire psihopedagogică, va putea fi menționat dreptul de a profesa în învățământ).
    (6) Secțiunea 6 "Informații suplimentare" cuprinde: 6.1: Informații suplimentare care prezintă mențiuni în cazul titularilor care au efectuat o parte din studiile universitare într-o altă instituție de învățământ superior, din țară sau străinătate, precum și alte mențiuni privind școlarizarea titularului. Pentru cetățenii străini se va indica documentul care permite admiterea la studii. De asemenea, în această secțiune se pot menționa alte acte de studii, în baza unor acorduri instituționale, precum și informații privind modulul de pregătire psihopedagogică, direcții de aprofundare obținute pe parcursul acestor studii prin discipline/pachete de discipline opționale etc.
    În situația în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaționale, trebuie menționat în această secțiune.
    6.2: Alte surse pentru obținerea mai multor informații - se recomandă să se indice o adresă de contact, poștală sau electronică, date cu privire la suplimentul la diplomă emis.
    (7) Secțiunea 7 "Legalitatea suplimentului" cuprinde: 7.1: Data; 7.2: Semnătura reprezentantului autorizat din instituția de învățământ superior (rector); 7.3: Funcția, numele, prenumele și 7.4: Ștampila sau sigiliul oficial al instituției de învățământ superior care a asigurat școlarizarea titularului.
    (8) Secțiunea 8 "Informații privind sistemul național de învățământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învățământ din România, precum și o descriere a sistemului de învățământ superior, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
    (9) Dacă diploma a fost eliberată anterior anului în care se solicită eliberarea Suplimentului Europass la diplomă, trebuie:
    - ca instituția care a asigurat școlarizarea/instituția care a completat suplimentul la diplomă să fie de acord cu eliberarea retroactivă a suplimentului;
    - solicitantul să pună la dispoziția acesteia diploma în original.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014